A penguin swimming under water
A penguin swimming under water

Kết quả tài chính

Đối mặt với những thách thức toàn cầu, nền tảng vững chắc cùng cách tiếp cận đầu tư dài hạn của Jotun đã mang lại kết quả vững vàng cho kỳ kế toán từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2021.

Tổng quan về năm 2021

27.858 triệu NOK Doanh thu hoạt động

3.737 triệu NOK Lợi nhuận hoạt động

13,4% Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

Jotun được Nordic Credit Rating xếp hạng tín dụng đầu tư (BBB+)

Báo cáo tài chính và công bố của Jotun

Tìm hiểu thêm