Offshore wind farm with supply ship
Offshore wind farm with supply ship

Môi trường

Giảm thiểu tác động tiêu cực

Jotun GreenSteps logo

Khung chiến lược về môi trường của chúng tôi

Tiến trình môi trường của Jotun, giai đoạn 2017-2021

Tải xuống các số liệu quan trọng cho đồ họa thông tin

4 % Cắt giảm lượng khí thải carbon*

*Áp dụng cho các hoạt động của doanh nghiệp (Phạm vi 1 và 2, Tiêu chuẩn doanh nghiệp, Nghị định thư về Khí nhà kính - GHG Protocol)

16 % Cải thiện hiệu suất sử dụng điện

Tiêu thụ điện tính theo bình quân kWh trên một tấn sơn sản xuất

24 % Năng lượng điện tái tạo (2021)

Cấp từ nguồn tái tạo hòa trong lưới điện và các cơ sở lắp đặt của doanh nghiệp

55 % Chất thải đã tái chế (2021)

Trong tổng lượng rác thải phát sinh, phần này được tái chế hoặc tái sử dụng cho mục đích khác

Circular Economy Wheel

Hướng đến nền kinh tế tuần hoàn

Cách thức vận hành đảm bảo tính bền vững

Nguyên liệu, dịch vụ và cải tiến

Hoạt động, vận tải và phương tiện nội bộ

Tiêu thụ, sử dụng, tái sử dụng và sửa chữa

Tìm hiểu thêm về tính bền vững