Ban quản lý và Ban giám đốc

Ban quản lý

Ban giám đốc

Hội đồng thành viên tập đoàn 2021-2023

Bjørn Ekdahl

Chủ tịch

Thomas Ljungqvist​

Thành viên

Carl Erik Hagen

Thành viên

Kari Lindtvedt ​

Thành viên

Anne Cecilie Gleditsch ​

Thành viên

Kornelia Eger Foyn-Bruun​

Thành viên

Bjørn Ole Gleditsch

Thành viên

Nils Andreas Arnesen

Thành viên

Terje Arnesen

Đại diện nhân viên

Knut Are Lohne

Đại diện nhân viên

Siri Gilde Flenstad

Đại diện nhân viên

Jens-Erlend Thrana

Đại diện nhân viên

Tìm hiểu thêm