Human rights information requests

Cần tìm hiểu thông tin về quyền con người

Bạn có thể đọc thông tin về cam kết của Jotun trong việc tôn trọng và bảo vệ quyền con người cũng như điều kiện làm việc tốt trên các trang phát triển bền vững xã hội của chúng tôi.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin hoặc chưa tìm được lời giải đáp cho thắc mắc của mình, vui lòng gửi yêu cầu cung cấp thông tin qua địa chỉ email requests.sustainability@jotun.com . Vui lòng không gửi kèm bất kỳ dữ liệu cá nhân nào ngoài thông tin liên hệ của bạn. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý theo tuyên bố về Quyền riêng tư của Jotun. Chúng tôi sẽ phản hồi lại yêu cầu của bạn qua e-mail trong thời gian hợp lý.

Yêu cầu cung cấp thông tin về nhân quyền

Vui lòng không bao gồm bất kỳ dữ liệu cá nhân nào trong biểu mẫu này ngoại trừ thông tin liên hệ của bạn. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý theo tuyên bố về Quyền riêng tư của Jotun.