Kiến tạo nên giá trị – phương thức tiếp cận tăng trưởng kinh doanh của Jotun

Là một công ty tư nhân, Jotun kiên trì với những khoản đầu tư dài hạn vào việc phát triển đội ngũ nhân sự, khai phá các thị trường mới và mở rộng năng lực sản xuất nhằm đạt được sự tăng trưởng tự thân, nhất quán..

Jotun employees in China

Tầm nhìn dài hạn

Jotun employee shows different colours to a customer in Cambodia

Sự am hiểu thị trường tạo ra sự tăng trưởng về lợi nhuận

Tìm hiểu thêm