Terje Andersen, Thành viên Hội đồng quản trị

Terje Andersen

Sự nghiệp

Học vấn