Tracking diversity

Đảm bảo đa dạng bản sắc

Để theo dõi tình trạng và tiến độ của Jotun trong việc đảm bảo tính đa dạng, công ty đánh giá sự cân bằng giới, tính đại diện chung, đa dạng văn hóa và dân tộc, yếu tố bình đẳng giới, đại diện các thế hệ và đa dạng hóa dân tộc và văn hóa, thể hiện qua tính đại diện quốc gia.

Sự cân bằng trong các thông số đa dạng này được ghi nhận và theo dõi bởi các công ty, các bộ phận chức năng và các cấp trong tổ chức, đặc biệt tập trung vào các cá nhân ra quyết định chủ chốt và các nhân sự làm việc tại Trụ sở chính của Jotun tại Sandefjord, Na Uy. Sự đa dạng không nên chỉ nằm ở những con số, và để đảm bảo chúng tôi dành sự quan tâm đầy đủ cho khía cạnh Hòa nhập, Jotun đã triển khai đánh giá Chỉ số Hòa nhập, tạo điều kiện để mọi nhân viên đóng góp ý kiến phản hồi ẩn danh, từ đó thúc đẩy các kế hoạch hành động cụ thể.

Jotun là một tập thể mang đậm tính đa đạng

88 Quốc tịch

60 Quốc tịch trong đội ngũ quản lý

19 % Nhân viên nữ trên tổng số

22 % Nhà quản lý là nữ trên phạm vi toàn cầu

33.5 % Nhà quản lý là nữ tại trụ sở chính