Jotun's human rights policy

Chính sách nhân quyền của Jotun

1. Mục đích

Jotun là công dân doanh nghiệp có trách nhiệm và đáng tin cậy tại các quốc gia nơi chúng tôi hoạt động. Chính sách nhân quyền khẳng định cam kết của Jotun trong việc tôn trọng nhân quyền của nhân viên và mọi người trong cộng đồng.

2. Vai trò và trách nhiệm

Bộ phận Nhân sự của Tập đoàn là chủ quản quy trình của chính sách, có trách nhiệm khởi động các chương trình, hành động và đánh giá để các công ty Jotun nhận thức được nghĩa vụ của mình và tuân thủ các yêu cầu.

Jotun hy vọng rằng tất cả nhân viên và đối tác kinh doanh đều tôn trọng Nhân quyền như đã quy định trong chính sách này, và mỗi công ty Jotun có trách nhiệm thực hiện chính sách và áp dụng các thủ tục phù hợp để ngăn chặn tác động xấu đến nhân quyền.

3. Yêu cầu

Jotun cam kết phát triển văn hóa doanh nghiệp tôn trọng các quyền con người được quốc tế công nhận và nỗ lực ngăn chặn vi phạm nhân quyền.

Jotun tôn trọng các nguyên tắc trong:

Trong đó đảm bảo:

  • Không có các nội dung sai lệch với chính sách này.
  • Không có tác động xấu về mặt nhân quyền trong phần tự đánh giá hàng năm về tuân thủ Nhân quyền của tất cả các công ty Jotun.

3.1 Nhân viên

Jotun tôn trọng các quyền con người của nhân viên theo Tuyên bố của ILO về Các Nguyên tắc và Quyền cơ bản tại nơi làm việc, bao gồm:

3.1.1 Không phân biệt đối xử

Jotun nhận thức được giá trị của sự đa dạng và cam kết ngăn chặn hành vi phân biệt đối xử dưới mọi hình thức.

3.1.2 Cấm lao động trẻ em

Jotun công nhận các quyền cơ bản của trẻ trên phương diện giáo dục và việc sử dụng lao động nhỏ tuổi không bao giờ được phép gây phương hại tới việc học tập, sự phát triển và sức khỏe thể chất, tinh thần chung của trẻ. Chúng tôi không cho phép trẻ em dưới 15 tuổi làm việc trong bất cứ khâu nào tại công ty. Chúng tôi không cho phép trẻ em dưới 18 tuổi thực hiện những công việc có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, an toàn hoặc đạo đức của trẻ.

3.1.3 Cấm lao động cưỡng bức

Jotun tin tưởng ở mối quan hệ công việc xuất phát từ lựa chọn tự do và không có hành vi đe dọa. Chúng tôi sẽ không sử dụng bất kỳ hình thức lao động cưỡng bức nào trong các hoạt động của công ty.

3.1.4 Tự do hiệp hội và quyền tham gia thương lượng tập thể

Jotun công nhận và tôn trọng quyền tự do hiệp hội và quyền thương lượng tập thể theo quy định của pháp luật và quy định địa phương. Khi hoạt động tại các quốc gia mà pháp luật giới hạn các quyền này, chúng tôi sẽ tìm cách thực hiện các hành động giảm nhẹ phù hợp với điều kiện và quy định của địa phương. Ví dụ, ban quản lý có thể thường xuyên họp mặt với đại diện nhân viên để thảo luận về các vấn đề liên quan đến công việc mà nhân viên muốn trao đổi.

3.2 Nhà cung cấp và nhà thầu

Jotun cam kết thực hiện quy cách phù hợp để đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp và nhà thầu quan trọng dựa trên chính sách nhân quyền của Jotun và kiểm tra hiệu quả đảm bảo nhân quyền của họ nếu phù hợp.

3.3 Cộng đồng địa phương

Mặc dù việc bảo vệ và giữ vững quyền con người của công dân là trách nhiệm chính của chính phủ, Jotun nhận thức rằng công ty có thể đóng góp tích cực vào nỗ lực thúc đẩy quyền con người. Các nỗ lực bao gồm việc chống buôn người và bóc lột trẻ em.

3.4 Quy trình, thủ tục và báo cáo

Những vấn đề then chốt về quyền con người đều được lồng ghép vào các chính sách, quy trình và công cụ báo cáo nội bộ và tại địa phương, đồng thời được phản ánh rõ ràng trong chương trình Đánh giá Nhà cung cấp và đánh giá nhân sự. Jotun trình bày về các hoạt động trong Báo cáo tập đoàn theo đúng tiêu chí áp dụng cho Jotun trong các nguyên tắc Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc.

3.5 Tác động bất lợi và biện pháp khắc phục

Tất cả các công ty thuộc Jotun cam kết luôn có các quy trình nhằm triển khai các biện pháp khắc phục khi phát hiện mình đã gây ra hoặc đóng góp vào các tác động bất lợi tới quyền con người.

Các khiếu nại liên quan đến hành vi vi phạm nghiêm trọng chính sách này cần được báo cáo qua các kênh phù hợp, cụ thể là qua quản lý trực tiếp. Bên cạnh đó, có thể cung cấp thông tin cho bộ phận Nhân sự, Tổng giám đốc hoặc qua kênh tố giác chính thức của Jotun (truy cập từ JOIN và jotun.com).

Jotun chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người tố giác trong phạm vi công ty, nghĩa là người tố giác sẽ không phải chịu bất cứ hình phạt trực tiếp hoặc gián tiếp nào cho hành động tố giác của mình. Mặt khác, bất cứ ai tham gia tố giác nhưng không có lý do chính đáng, hoặc có mục đích làm phương hại tới một cá nhân hoặc tổ chức, sẽ phải chịu các hình thức kỷ luật.

Các chính sách khác của công ty

Không chỉ đơn giản là tuân thủ: Chính sách về hóa chất của Jotun

Không chỉ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về hóa chất quốc gia và khu vực, Chính sách hóa chất của Jotun còn xác định, theo dõi và lên kế hoạch xoá sổ các hóa chất cũng như hợp chất có nguy cơ gây hại.