Resist 86

Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Sơn lót chống ăn mòn Sơn lót giàu kẽm
 • Công nghệ
  Kẽm vô cơ etyl silicat
 • Chất nền
  Thép carbon

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, Danish

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 86 Comp A, Danish Jotun Zinc 100 Comp B, Danish

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, Dutch

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 86 Comp A, Dutch Jotun Zinc 100 Comp B, Dutch

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 86 Comp A, English Jotun Zinc 100 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 86 Comp A, English Jotun Zinc 100 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, Finnish

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 86 Comp A, Finnish Jotun Zinc 100 Comp B, Finnish

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, French

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 86 Comp A, French Jotun Zinc 100 Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, German

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 86 Comp A, German Jotun Zinc 100 Comp B, German

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, Italian

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 86 Comp A, Italian Jotun Zinc 100 Comp B, Italian

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, Polish

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 86 Comp A, Polish Jotun Zinc 100 Comp B, Polish

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, Portuguese

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 86 Comp A, Portuguese Jotun Zinc 100 Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, Swedish

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 86 Comp A, Swedish Jotun Zinc 100 Comp B, Swedish

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, Romanian

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 86 Comp A, Romanian Jotun Zinc 100 Comp B, Romanian

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, Vietnamese

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 86 Comp A, Vietnamese Jotun Zinc 100 Comp B, Vietnamese

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 86 Comp A, Czech Jotun Zinc 100 Comp B, Czech

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 86 Comp A, Bulgarian Jotun Zinc 100 Comp B, Bulgarian

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 86 Comp A, English Jotun Zinc 100 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 86 Comp A, English Jotun Zinc 100 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 86 Comp A, English Jotun Zinc 100 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 86 Comp A, Greek Jotun Zinc 100 Comp B, Greek

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 86 Comp A, Hungarian Jotun Zinc 100 Comp B, Hungarian

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 86 Comp A, Japanese Jotun Zinc 100 Comp B, Japanese

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 86 Comp A, Lithuanian Jotun Zinc 100 Comp B, Lithuanian

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 86 Comp A, Serbian Jotun Zinc 100 Comp B, Serbian

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 86 Comp A, Malay (English) Jotun Zinc 100 Comp B, Malay (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 86 Comp A, Portuguese Jotun Zinc 100 Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 86 Comp A, Slovak Jotun Zinc 100 Comp B, Slovak

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 86 Comp A, Spanish Jotun Zinc 100 Comp B, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 86 Comp A, Indonesian Jotun Zinc 100 Comp B, Indonesian

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 86 Comp A, Latvian Jotun Zinc 100 Comp B, Latvian

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 86 Comp A, Slovenian Jotun Zinc 100 Comp B, Slovenian

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 86 Comp A, French Jotun Zinc 100 Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 86 Comp A, English Jotun Zinc 100 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 86 Comp A, English Jotun Zinc 100 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 86 Comp A, Estonian Jotun Zinc 100 Comp B, Estonian

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 86 Comp A, English Jotun Zinc 100 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 86 Comp A, English Jotun Zinc 100 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 86 Comp A, Burmese (English) Jotun Zinc 100 Comp B, Burmese (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 86 Comp A, Spanish Jotun Zinc 100 Comp B, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 86 Comp A, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 86 Comp A, English Jotun Zinc 100 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 86 Comp A, Spanish Jotun Zinc 100 Comp B, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotun Zinc 100 Comp B, English Jotun Zinc 100 Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 86, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotun Zinc 100 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 86, English

Sản phẩm liên quan

Sơn lót chống ăn mòn

Penguard Express

Penguard Express là loại sơn phủ gốc epoxy khô nhanh, có thể sơn ở chiều dày cao.

 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
 • Biên độ nhiệt cho phép thi công lớn
Sơn lót chống ăn mòn

Barrier 77

Barrier 77 là sơn lót epoxy với 77% hàm lượng bột kẽm, phù hợp cho môi trường ăn mòn. 

 • Dành cho môi trường ăn mòn
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
Sơn lót chống ăn mòn

Resist ZES

Resist ZES là sơn lót chứa hàm lượng kẽm ethyl silicat, dành cho môi trường ăn mòn từ trung bình đến cao.

 • Được thiết kế riêng cho môi trường ăn mòn từ trung bình đến cao
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
Sơn lót chống ăn mòn

Penguard HSP MIO

Penguard HSP MIO là loại sơn gốc epoxy, có thể sơn ở chiều dày cao, chứa MIO, khô nhanh. Sản phẩm được thiết kế đặc biệt cho công trình đóng mới.

 • Được gia cường bằng Micaceous Iron Oxide (MIO)
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)