Barrier 77

Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Sơn lót chống ăn mòn Công trình Ngoài trời Sơn lót giàu kẽm Sơn bảo vệ kết cấu thép ngoài trời
 • Công nghệ
  Kẽm Epoxy
 • Chất nền
  Thép carbon Shop primed steel

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 77 Comp A, English Barrier_Barrier 77 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, Danish

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 77 Comp A, Danish Barrier_Barrier 77 Comp B, Danish

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, Dutch

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 77 Comp A, Dutch Barrier_Barrier 77 Comp B, Dutch

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 77 Comp A, English Barrier_Barrier 77 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, Finnish

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 77 Comp A, Finnish Barrier_Barrier 77 Comp B, Finnish

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, French

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 77 Comp A, French Barrier_Barrier 77 Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, German

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 77 Comp A, German Barrier_Barrier 77 Comp B, German

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, Italian

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 77 Comp A, Italian Barrier_Barrier 77 Comp B, Italian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, Polish

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 77 Comp A, Polish Barrier_Barrier 77 Comp B, Polish

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, Portuguese

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 77 Comp A, Portuguese Barrier_Barrier 77 Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, Swedish

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 77 Comp A, Swedish Barrier_Barrier 77 Comp B, Swedish

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, Romanian

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 77 Comp A, Romanian Barrier_Barrier 77 Comp B, Romanian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, Vietnamese

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 77 Comp A, Vietnamese Barrier_Barrier 77 Comp B, Vietnamese

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 77 Comp A, Bulgarian Barrier_Barrier 77 Comp B, Bulgarian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 77 Comp A, Czech Barrier_Barrier 77 Comp B, Czech

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 77 Comp A, English (Thai) Barrier_Barrier 77 Comp B, English (Thai)

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 77 Comp A, English Barrier_Barrier 77 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 77 Comp A, English Barrier_Barrier 77 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 77 Comp A, English Barrier_Barrier 77 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 77 Comp A, English Barrier_Barrier 77 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 77 Comp A, English Barrier_Barrier 77 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 77 Comp A, Greek Barrier_Barrier 77 Comp B, Greek

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 77 Comp A, Hungarian Barrier_Barrier 77 Comp B, Hungarian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 77 Comp A, Japanese Barrier_Barrier 77 Comp B, Japanese

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 77 Comp A, Lithuanian Barrier_Barrier 77 Comp B, Lithuanian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 77 Comp A, Serbian Barrier_Barrier 77 Comp B, Serbian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 77 Comp A, Malay (English) Barrier_Barrier 77 Comp B, Malay (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 77 Comp A, Portuguese Barrier_Barrier 77 Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 77 Comp A, Slovak Barrier_Barrier 77 Comp B, Slovak

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 77 Comp A, Indonesian Barrier_Barrier 77 Comp B, Indonesian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 77 Comp A, Latvian Barrier_Barrier 77 Comp B, Latvian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 77 Comp A, Slovenian Barrier_Barrier 77 Comp B, Slovenian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 77 Comp A, French Barrier_Barrier 77 Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 77 Comp A, English Barrier_Barrier 77 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 77 Comp A, Estonian Barrier_Barrier 77 Comp B, Estonian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 77 Comp A, English Barrier_Barrier 77 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 77 Comp A, Burmese (English) Barrier_Barrier 77 Comp B, Burmese (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier_Barrier 77 Comp B, Icelandic

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier_Barrier 77 Comp B, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier_Barrier 77 Comp B, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 77, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier_Barrier 77 Comp B, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 77, English

Sản phẩm liên quan

Sơn lót chống ăn mòn

Penguard Express

Penguard Express là loại sơn phủ gốc epoxy khô nhanh, có thể sơn ở chiều dày cao.

 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
 • Biên độ nhiệt cho phép thi công lớn
Sơn lót chống ăn mòn

Penguard HSP MIO

Penguard HSP MIO là loại sơn gốc epoxy, có thể sơn ở chiều dày cao, chứa MIO, khô nhanh. Sản phẩm được thiết kế đặc biệt cho công trình đóng mới.

 • Được gia cường bằng Micaceous Iron Oxide (MIO)
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
Sơn lót chống ăn mòn

Alkydprimer QD

Sơn lót gốc alkyd khô nhanh, có chứa sắc tố kẽm phosphate

 • Sơn lót gốc alkyd khô nhanh, có chứa sắc tố kẽm phosphate
 • Bảo vệ chống ăn mòn tốt
 • Hiệu quả sản xuất cao, nhanh khô để vận chuyển
Sơn lót chống ăn mòn

Barrier Plus

Sơn lót epoxy có hàm lượng chất rắn và bột kẽm rất cao, dành cho môi trường ăn mòn nghiêm trọng. 

 • Dành cho môi trường ăn mòn nghiêm trọng
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)