Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Sơn lót chống ăn mòn Sơn lót cho công trình đóng mới
 • Công nghệ
  Acrylic
 • Chất nền
  Thép carbon Galvanized steel Thép không gỉ Concrete Bề mặt sử dụng sơn phủ Shop primed steel

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, Danish

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, Danish

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, Dutch

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, Dutch

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, Spanish

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, Spanish Pilot WF Primer, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, French

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, French

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, German

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, German

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, Italian

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, Italian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, Korean

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, English Pilot WF Primer, Korean

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, Norwegian

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, Norwegian Pilot WF Primer, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, Polish

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, Polish

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, Portuguese

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, Swedish

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, Swedish

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, Chinese

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, English Pilot WF Primer, Chinese

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, Romanian

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, Romanian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, Turkish

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, Turkish Pilot WF Primer, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, Vietnamese

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, Vietnamese

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, Bulgarian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, Czech

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, Dutch Pilot WF Primer, French Pilot WF Primer, German

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, English Pilot WF Primer, French

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, English (Thai) Pilot WF Primer, Thai

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, English Pilot WF Primer, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, English Pilot WF Primer, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, English Pilot WF Primer, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, English Pilot WF Primer, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, English Pilot WF Primer, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, Finnish

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, Greek

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, Hungarian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, Lithuanian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, Serbian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, Malay (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, Slovak

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, Indonesian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, Latvian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, Slovenian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, Icelandic

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, Estonian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF Primer, French

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF Primer, English

Sản phẩm liên quan

Sơn lót chống ăn mòn

Barrier 77

Barrier 77 là sơn lót epoxy với 77% hàm lượng bột kẽm, phù hợp cho môi trường ăn mòn. 

 • Dành cho môi trường ăn mòn
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
Sơn lót chống ăn mòn

Penguard Express

Penguard Express là loại sơn phủ gốc epoxy khô nhanh, có thể sơn ở chiều dày cao.

 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
 • Biên độ nhiệt cho phép thi công lớn
Sơn lót chống ăn mòn

Penguard HSP MIO

Penguard HSP MIO là loại sơn gốc epoxy, có thể sơn ở chiều dày cao, chứa MIO, khô nhanh. Sản phẩm được thiết kế đặc biệt cho công trình đóng mới.

 • Được gia cường bằng Micaceous Iron Oxide (MIO)
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
Sơn lót chống ăn mòn

Alkydprimer QD

Sơn lót gốc alkyd khô nhanh, có chứa sắc tố kẽm phosphate

 • Sơn lót gốc alkyd khô nhanh, có chứa sắc tố kẽm phosphate
 • Bảo vệ chống ăn mòn tốt
 • Hiệu quả sản xuất cao, nhanh khô để vận chuyển

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)