Penguard Primer

Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Sơn lót chống ăn mòn Công trình Ngoài trời Công trình Trong nhà Sơn lót cho công trình đóng mới Sơn bảo vệ kết cấu thép ngoài trời Sơn bảo vệ kết cấu thép trong nhà
 • Công nghệ
  Epoxy
 • Chất nền
  Nhôm Thép carbon Bề mặt sử dụng sơn phủ Concrete Galvanized steel Shop primed steel Thép không gỉ

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, Danish

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Primer Comp A, Danish Penguard Comp B, Danish

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, Dutch

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Primer Comp A, Dutch Penguard Comp B, Dutch

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Primer Comp A, English Penguard Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Primer Comp A, English Penguard Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, Finnish

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Primer Comp A, Finnish Penguard Comp B, Finnish

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, French

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Primer Comp A, French Penguard Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, German

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Primer Comp A, German Penguard Comp B, German

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, Italian

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Primer Comp A, Italian Penguard Comp B, Italian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, Polish

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Primer Comp A, Polish Penguard Comp B, Polish

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, Portuguese

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Primer Comp A, Portuguese Penguard Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, Swedish

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Primer Comp A, Swedish Penguard Comp B, Swedish

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, Romanian

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Primer Comp A, Romanian Penguard Comp B, Romanian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, Vietnamese

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Primer Comp A, Vietnamese Penguard Comp B, Vietnamese

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, Chinese Traditional

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, Bulgarian

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Primer Comp A, Bulgarian Penguard Comp B, Bulgarian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Primer Comp A, Czech Penguard Comp B, Czech

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Primer Comp A, English Penguard Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Primer Comp A, English Penguard Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Primer Comp A, English Penguard Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Primer Comp A, English Penguard Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Primer Comp A, Greek Penguard Comp B, Greek

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Primer Comp A, Hungarian Penguard Comp B, Hungarian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Primer Comp A, Japanese Penguard Comp B, Japanese

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Primer Comp A, Lithuanian Penguard Comp B, Lithuanian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Primer Comp A, Serbian Penguard Comp B, Serbian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Primer Comp A, Malay (English) Penguard Comp B, Malay (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Primer Comp A, Portuguese Penguard Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Primer Comp A, Slovak Penguard Comp B, Slovak

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Primer Comp A, Spanish Penguard Comp B, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Primer Comp A, Indonesian Penguard Comp B, Indonesian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Primer Comp A, Latvian Penguard Comp B, Latvian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Primer Comp A, Slovenian Penguard Comp B, Slovenian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Primer Comp A, French Penguard Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Primer Comp A, English Penguard Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Primer Comp A, English Penguard Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Primer Comp A, Spanish Penguard Comp B, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Primer Comp A, Russian Penguard Comp B, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Primer Comp A, Spanish Penguard Comp B, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Primer Comp A, English Penguard Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Comp B, English (Thai)

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Comp B, Icelandic

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Comp B, Estonian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Primer, English

Sản phẩm liên quan

Sơn lót chống ăn mòn

Barrier 77

Barrier 77 là sơn lót epoxy với 77% hàm lượng bột kẽm, phù hợp cho môi trường ăn mòn. 

 • Dành cho môi trường ăn mòn
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
Sơn lót chống ăn mòn

Penguard Express

Penguard Express là loại sơn phủ gốc epoxy khô nhanh, có thể sơn ở chiều dày cao.

 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
 • Biên độ nhiệt cho phép thi công lớn
Sơn lót chống ăn mòn

Penguard Express MIO

Penguard Express MIO là loại sơn có thể sơn ở chiều dày cao, có phần trăm thể tích chất rắn cao, có chứa MIO, khô nhanh, được thiết kế đặc biệt cho các công trình đóng mới.

 • Được gia cường bằng Micaceous Iron Oxide (MIO)
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
Sơn lót chống ăn mòn

Resist ZES

Resist ZES là sơn lót chứa hàm lượng kẽm ethyl silicat, dành cho môi trường ăn mòn từ trung bình đến cao.

 • Được thiết kế riêng cho môi trường ăn mòn từ trung bình đến cao
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)