Penguard HSP

Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Sơn lót chống ăn mòn Công trình Ngoài trời Công trình Trong nhà Sơn lót cho công trình đóng mới Sơn bảo vệ kết cấu thép ngoài trời Sơn bảo vệ kết cấu thép trong nhà
 • Công nghệ
  Epoxy
 • Chất nền
  Thép carbon Galvanized steel Thép không gỉ Bề mặt sử dụng sơn phủ Shop primed steel

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard HSP Comp A, English Penguard HSP Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard HSP, Danish

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard HSP Comp A, Danish Penguard HSP Comp B, Danish

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard HSP, Dutch

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard HSP Comp A, Dutch Penguard HSP Comp B, Dutch

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard HSP Comp A, English Penguard HSP Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard HSP, French

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard HSP Comp A, French Penguard HSP Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard HSP, German

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard HSP Comp A, German Penguard HSP Comp B, German

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard HSP, Italian

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard HSP Comp A, Italian Penguard HSP Comp B, Italian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard HSP, Polish

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard HSP Comp A, Polish Penguard HSP Comp B, Polish

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard HSP, Portuguese

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard HSP Comp A, Portuguese Penguard HSP Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard HSP, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard HSP, Swedish

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard HSP Comp A, Swedish Penguard HSP Comp B, Swedish

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard HSP, Romanian

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard HSP Comp A, Romanian Penguard HSP Comp B, Romanian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard HSP, Vietnamese

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard HSP Comp A, Vietnamese Penguard HSP Comp B, Vietnamese

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard HSP Comp A, Bulgarian Penguard HSP Comp B, Bulgarian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard HSP Comp A, Czech Penguard HSP Comp B, Czech

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard HSP Comp A, English Penguard HSP Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard HSP Comp A, English Penguard HSP Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard HSP Comp A, English Penguard HSP Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard HSP Comp A, English Penguard HSP Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard HSP Comp A, Finnish Penguard HSP Comp B, Finnish

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard HSP Comp A, Greek Penguard HSP Comp B, Greek

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard HSP Comp A, Hungarian Penguard HSP Comp B, Hungarian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard HSP Comp A, Japanese Penguard HSP Comp B, Japanese

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard HSP Comp A, Lithuanian Penguard HSP Comp B, Lithuanian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard HSP Comp A, Serbian Penguard HSP Comp B, Serbian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard HSP Comp A, Malay (English) Penguard HSP Comp B, Malay (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard HSP Comp A, Portuguese Penguard HSP Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard HSP Comp A, Slovak Penguard HSP Comp B, Slovak

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard HSP Comp A, Indonesian Penguard HSP Comp B, Indonesian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard HSP Comp A, Latvian Penguard HSP Comp B, Latvian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard HSP Comp A, Slovenian Penguard HSP Comp B, Slovenian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard HSP Comp A, English Penguard HSP Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard HSP Comp A, Estonian Penguard HSP Comp B, Estonian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard HSP Comp A, English Penguard HSP Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard HSP Comp A, Spanish Penguard HSP Comp B, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard HSP Comp A, French Penguard HSP Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard HSP Comp B, Burmese (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard HSP Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard HSP, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard HSP Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard HSP, English

Sản phẩm liên quan

Sơn lót chống ăn mòn

Barrier 77

Barrier 77 là sơn lót epoxy với 77% hàm lượng bột kẽm, phù hợp cho môi trường ăn mòn. 

 • Dành cho môi trường ăn mòn
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
Sơn lót chống ăn mòn

Penguard Express

Penguard Express là loại sơn phủ gốc epoxy khô nhanh, có thể sơn ở chiều dày cao.

 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
 • Biên độ nhiệt cho phép thi công lớn
Sơn lót chống ăn mòn

Penguard HSP MIO

Penguard HSP MIO là loại sơn gốc epoxy, có thể sơn ở chiều dày cao, chứa MIO, khô nhanh. Sản phẩm được thiết kế đặc biệt cho công trình đóng mới.

 • Được gia cường bằng Micaceous Iron Oxide (MIO)
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
Sơn lót chống ăn mòn

Alkydprimer QD

Sơn lót gốc alkyd khô nhanh, có chứa sắc tố kẽm phosphate

 • Sơn lót gốc alkyd khô nhanh, có chứa sắc tố kẽm phosphate
 • Bảo vệ chống ăn mòn tốt
 • Hiệu quả sản xuất cao, nhanh khô để vận chuyển

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)