Marathon 550

Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Sơn lót chống ăn mòn Sơn phủ chống mài mòn cơ học Sơn lót cho công trình đóng mới
 • Công nghệ
  Epoxy
 • Chất nền
  Thép carbon Galvanized steel Thép không gỉ Concrete Bề mặt sử dụng sơn phủ Shop primed steel
 • MCI Tintable Yes

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 550 Comp A, English Marathon 550 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 550, Portuguese

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 550 Comp A, Portuguese Marathon 550 Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 550, Portuguese

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 550, Danish

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 550 Comp A, Danish Marathon 550 Comp B, Danish

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 550, Dutch

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 550 Comp A, Dutch Marathon 550 Comp B, Dutch

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 550 Comp A, English Marathon 550 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 550, French

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 550 Comp A, French Marathon 550 Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 550, German

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 550 Comp A, German Marathon 550 Comp B, German

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 550, Italian

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 550 Comp A, Italian Marathon 550 Comp B, Italian

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 550, Polish

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 550 Comp A, Polish Marathon 550 Comp B, Polish

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 550, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 550, Swedish

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 550 Comp A, Swedish Marathon 550 Comp B, Swedish

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 550, Romanian

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 550 Comp A, Romanian Marathon 550 Comp B, Romanian

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 550, Vietnamese

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 550 Comp A, Vietnamese Marathon 550 Comp B, Vietnamese

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 550 Comp A, Bulgarian Marathon 550 Comp B, Bulgarian

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 550 Comp A, Czech Marathon 550 Comp B, Czech

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 550 Comp A, English (Thai) Marathon 550 Comp B, English (Thai)

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 550 Comp A, English Marathon 550 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 550 Comp A, English Marathon 550 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 550 Comp A, English Marathon 550 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 550 Comp A, English Marathon 550 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 550 Comp A, Finnish Marathon 550 Comp B, Finnish

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 550 Comp A, Greek Marathon 550 Comp B, Greek

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 550 Comp A, Hungarian Marathon 550 Comp B, Hungarian

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 550 Comp A, Icelandic Marathon 550 Comp B, Icelandic

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 550 Comp A, Lithuanian Marathon 550 Comp B, Lithuanian

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 550 Comp A, Serbian Marathon 550 Comp B, Serbian

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 550 Comp A, Malay (English) Marathon 550 Comp B, Malay (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 550 Comp A, Portuguese Marathon 550 Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 550 Comp A, Slovak Marathon 550 Comp B, Slovak

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 550 Comp A, Indonesian Marathon 550 Comp B, Indonesian

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 550 Comp A, Latvian Marathon 550 Comp B, Latvian

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 550 Comp A, Slovenian Marathon 550 Comp B, Slovenian

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 550 Comp A, English Marathon 550 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 550 Comp A, Estonian Marathon 550 Comp B, Estonian

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 550 Comp A, English Marathon 550 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 550 Comp A, Burmese (English) Marathon 550 Comp B, Burmese (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 550 Comp A, French Marathon 550 Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 550 Comp A, English Marathon 550 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 550 Comp A, Spanish Marathon 550 Comp B, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 550, English

Sản phẩm liên quan

Sơn lót chống ăn mòn

Penguard Express

Penguard Express là loại sơn phủ gốc epoxy khô nhanh, có thể sơn ở chiều dày cao.

 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
 • Biên độ nhiệt cho phép thi công lớn
Sơn lót chống ăn mòn

Barrier 77

Barrier 77 là sơn lót epoxy với 77% hàm lượng bột kẽm, phù hợp cho môi trường ăn mòn. 

 • Dành cho môi trường ăn mòn
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
Sơn lót chống ăn mòn

Resist ZES

Resist ZES là sơn lót chứa hàm lượng kẽm ethyl silicat, dành cho môi trường ăn mòn từ trung bình đến cao.

 • Được thiết kế riêng cho môi trường ăn mòn từ trung bình đến cao
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
Sơn lót chống ăn mòn

Penguard HSP MIO

Penguard HSP MIO là loại sơn gốc epoxy, có thể sơn ở chiều dày cao, chứa MIO, khô nhanh. Sản phẩm được thiết kế đặc biệt cho công trình đóng mới.

 • Được gia cường bằng Micaceous Iron Oxide (MIO)
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)