Chemflake Special

Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Sơn mặt trong bồn bể
 • Công nghệ
  Vinyl ester
 • Chất nền
  Thép carbon Concrete

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, Danish

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, Danish

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, Dutch

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, Dutch

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, English

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, Spanish

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, Spanish Chemflake Special, English

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, English

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, Finnish

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, Finnish

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, French

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, French

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, German

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, German

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, Italian

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, Italian

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, Korean

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, English Chemflake Special, Korean

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, Norwegian

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, Norwegian Chemflake Special, English

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, Polish

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, Polish

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, Portuguese

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, Swedish

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, Swedish

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, Chinese

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, Chinese Chemflake Special, English

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, Romanian

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, Romanian

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, Thai

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, English (Thai) Chemflake Special, Thai

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, Turkish

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, Turkish Chemflake Special, English

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, Vietnamese

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, Vietnamese

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, Bulgarian

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, Czech

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, English Chemflake Special, French

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, English Chemflake Special, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, English

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, English Chemflake Special, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, English

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, English Chemflake Special, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, English Chemflake Special, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, English Chemflake Special, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, English

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, English

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, Greek

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, Hungarian

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, Japanese

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, Lithuanian

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, Serbian

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, Malay (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, Slovak

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, Indonesian

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, Latvian

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, Slovenian

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, French

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, English

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, Estonian

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, English

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Chemflake Special, English

Bảng dữ liệu an toàn

Chemflake Special, Burmese (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Chemflake Special, English

Sản phẩm liên quan

Sơn mặt trong bồn bể

Tankguard Plus

Sơn mặt trong bồn bể với khả năng kháng hóa chất vượt trội, và khô nhanh để đi vào hoạt động trở lại chỉ 5 ngày sau khi thi công hoàn thiện.

 • Khả năng kháng hóa chất vượt trội
 • Khả năng kháng dầu thô chua lên đến 160 °C
 • Đi vào hoạt động trở lại chỉ 5 ngày sau khi thi công hoàn thiện.
Sơn mặt trong bồn bể

Tankguard SF

Sơn mặt trong bồn bể không dung môi cho phép thi công theo kỹ thuật wet-on-wet, nhanh chóng trở lại hoạt động.

 • Kháng hóa chất tốt
 • Chống dầu thô chua lên đến 140°C°C 
 • Có thể thi công theo phương pháp wet-on-wet
Sơn mặt trong bồn bể

Tankguard Storage

Sản phẩm sơn mặt trong bồn bể hai thành phần với khả năng kháng hóa chất vượt trội, sử dụng cho bể chứa dầu mỏ và dầu thô.

 • Khả năng kháng hóa chất vượt trội
 • Kháng dầu thô lên đến 120°C
 • Có thể được đưa vào sử dụng 48 tiếng sau khi hoàn thành công tác thi công sơn
Sơn mặt trong bồn bể

Tankguard 412

Sản phẩm sơn mặt trong bồn bể không chứa dung môi thích hợp sử dụng cho các bồn chứa nước sạch, nước xám và dầu thô.

 • Sơn mặt trong bồn bể với khả năng kháng hóa chất tốt
 • Sơn được phê duyệt cho bể chứa nước uống

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)