Tiêu chuẩn quốc tế tại Tập đoàn Jotun ISO 9001/14001 và OHSAS 18001

Tại Jotun, chúng tôi liên tục cải tiến trong hệ thống quản lý. Cho đến nay, các Jotun trên toàn cầu đã đạt được những chứng nhận tiêu chuẩn như: Quản lý chất lượng (ISO 9001), Quản lý môi trường (ISO 14001), Sức khỏe và An toàn (OHSAS 18001).

Các chứng nhận tại Jotun

Nhiều công ty Jotun trên toàn cầu đã đạt được các chứng nhận khác nhau. Để biết thêm thông tin về các chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001/14001/18001 (bao gồm ISO 17025 tại Australia), vui lòng tải tại đây
Xem thông tin các chứng nhận chi tiết tại từng quốc gia.