An toàn, sức khoẻ & môi trường

Jotun bảo vệ mọi công trình ... và tất cả các bên liên quan

Jotun hoạt động kinh doanh dựa trên tinh thần trách nhiệm. Trách nhiệm của chúng tôi đối với tất cả các bên liên quan, có thể là nhân viên, xã hội, cổ đông, nhà cung cấp, khách hàng và môi trường. Tinh thần trách nhiệm của Jotun dựa trên các giá trị và văn hoá doanh nghiệp, kinh nghiệm làm việc lâu dài trên các nền văn hoá khác nhau.

Cam kết lâu dài của Jotun được thể hiện trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của chúng tôi, trong suốt chuỗi giá trị của Jotun và tất cả nhân viên của chúng tôi đều nắm một vai trò quan trọng.