Quản lý

Hội đồng quản trị của Jotun bao gồm Giám đốc cho hai lĩnh vực kinh doanh, Giám đốc tài chính và Giám đốc điều hành.