Phần mềm tính sơn


Jotun calculator
Sử dụng Phần mềm tính sơn để thực hiện những phép tính toán như:  

- Độ dày màng sơn 
- Độ che phủ 
- Mức tiêu thụ
- Khu vực 
- Sản lượng 

Bạn cũng có thể sử dụng những phép tính cơ bản khi sử dụng Phần mềm tính sơn.   

Truy cập OnlineConversions.com để biết thêm thông tin chi tiết về cách tính.