SeaQuantum Ultra S

Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Chống hà Sơn chống hà tự làm bóng
 • Công nghệ
  Chống hà công nghệ thủy phân silyl acrylate
 • Chất nền
  Bề mặt sử dụng sơn phủ

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, Danish

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, Danish

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, Dutch

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, Dutch

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, Spanish

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, Spanish SeaQuantum Ultra S, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, French

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, French

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, German

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, German

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, Italian

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, Italian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, Korean

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, English SeaQuantum Ultra S, Korean

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, Norwegian

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, Norwegian SeaQuantum Ultra S, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, Polish

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, Polish

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, Portuguese

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, Swedish

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, Swedish

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, Chinese

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, English SeaQuantum Ultra S, Chinese

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, Romanian

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, Romanian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, Thai

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, English (Thai) SeaQuantum Ultra S, Thai

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, Turkish

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, Turkish SeaQuantum Ultra S, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, Vietnamese

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, Vietnamese

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, Chinese Traditional

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, Bulgarian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, English SeaQuantum Ultra S, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, English SeaQuantum Ultra S, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, English SeaQuantum Ultra S, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, English SeaQuantum Ultra S, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, English SeaQuantum Ultra S, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, Finnish

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, Greek

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, Hungarian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, Japanese

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, Lithuanian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, Serbian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, Malay (English)

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, Slovak

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, Indonesian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, Latvian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, Burmese (English)

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, French

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Ultra S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Ultra S, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Ultra S, English

Sản phẩm liên quan

Chống hà

SeaForce Active Plus

SeaForce Active Plus mang tới hiệu suất đáng tin cậy, đáp ứng các nhu cầu cơ bản với mức giá phải chăng.

 • Gói chống hà ba thành phần tăng cường
 • Công nghệ Hydractive™
 • Bảo vệ lên đến 90 tháng giữa các lần lên đà sửa chữa
Chống hà

SeaForce Shield

SeaForce Shield mang tới hiệu suất đáng tin cậy, đáp ứng các nhu cầu cơ bản với mức giá phải chăng.

 • Gói chống hà hai thành phần hiệu quả
 • Độ nhám trung bình của vỏ tàu thấp hơn so với các sản phẩm trong phân khúc.
 • Bảo vệ lên đến 60 tháng giữa các lần lên đà sửa chữa
Chống hà

AF Guard

Sơn chống hà với gói chống hà hai thành phần giúp bảo vệ tàu liên tục suốt 12 tháng.

 • Bảo vệ suốt 12 tháng
 • Gói chống hà hai thành phần
 • Khả năng chống mài mòn cơ học tốt
Chống hà

SeaQuantum Classic S

Công nghệ tự làm nhẵn silyl acrylate đảm bảo hiệu suất lâu dài đáng tin cậy

 • Đảm bảo hệ số giảm tốc 2,5%
 • Tiết kiệm nhiên liệu lên đến 10,2%
 • Dành cho tàu giao thương hoạt động trung bình

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)