Pilot QD Primer

Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Sơn lót chống ăn mòn Sơn lót cho công trình đóng mới
 • Công nghệ
  Alkyd
 • Chất nền
  Thép carbon Bề mặt sử dụng sơn phủ Gỗ

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, Bulgarian

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, Bulgarian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, Danish

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, Danish

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, Dutch

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, Dutch

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, Spanish

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, Spanish Pilot QD Primer, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, Finnish

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, Finnish

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, French

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, French

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, German

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, German

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, Italian

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, Italian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, Korean

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, English Pilot QD Primer, Korean

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, Norwegian

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, Norwegian Pilot QD Primer, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, Polish

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, Polish

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, Portuguese

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, Swedish

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, Swedish

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, Chinese

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, English Pilot QD Primer, Chinese

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, Arabic

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, English Pilot QD Primer, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, Romanian

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, Romanian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, Thai

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, English (Thai) Pilot QD Primer, Thai

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, Turkish

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, Turkish Pilot QD Primer, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, Vietnamese

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, Vietnamese

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, Chinese Traditional

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, Czech

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, Dutch Pilot QD Primer, French Pilot QD Primer, German

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, English Pilot QD Primer, French

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, English Pilot QD Primer, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, English Pilot QD Primer, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, English Pilot QD Primer, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, English Pilot QD Primer, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, Greek

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, Hungarian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, Japanese

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, Lithuanian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, Serbian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, Malay (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, Slovak

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, Latvian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, Slovenian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, Indonesian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, French

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, Estonian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, Burmese (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot QD Primer, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot QD Primer, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot QD Primer, English

Sản phẩm liên quan

Sơn lót chống ăn mòn

Barrier 77

Barrier 77 là sơn lót epoxy với 77% hàm lượng bột kẽm, phù hợp cho môi trường ăn mòn. 

 • Dành cho môi trường ăn mòn
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
Sơn lót chống ăn mòn

Penguard Express

Penguard Express là loại sơn phủ gốc epoxy khô nhanh, có thể sơn ở chiều dày cao.

 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
 • Biên độ nhiệt cho phép thi công lớn
Sơn lót chống ăn mòn

Penguard HSP MIO

Penguard HSP MIO là loại sơn gốc epoxy, có thể sơn ở chiều dày cao, chứa MIO, khô nhanh. Sản phẩm được thiết kế đặc biệt cho công trình đóng mới.

 • Được gia cường bằng Micaceous Iron Oxide (MIO)
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
Sơn lót chống ăn mòn

Alkydprimer QD

Sơn lót gốc alkyd khô nhanh, có chứa sắc tố kẽm phosphate

 • Sơn lót gốc alkyd khô nhanh, có chứa sắc tố kẽm phosphate
 • Bảo vệ chống ăn mòn tốt
 • Hiệu quả sản xuất cao, nhanh khô để vận chuyển

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)