Barrier

Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Sơn lót chống ăn mòn Sơn lót giàu kẽm
 • Công nghệ
  Kẽm Epoxy
 • Chất nền
  Thép carbon Shop primed steel Galvanized steel

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Comp A, English Barrier_Barrier 77 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, Danish

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Comp A, Danish Barrier_Barrier 77 Comp B, Danish

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, Dutch

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Comp A, Dutch Barrier_Barrier 77 Comp B, Dutch

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Comp A, English Barrier_Barrier 77 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, Finnish

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Comp A, Finnish Barrier_Barrier 77 Comp B, Finnish

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, French

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Comp A, French Barrier_Barrier 77 Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, German

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Comp A, German Barrier_Barrier 77 Comp B, German

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, Italian

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Comp A, Italian Barrier_Barrier 77 Comp B, Italian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, Polish

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Comp A, Polish Barrier_Barrier 77 Comp B, Polish

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, Portuguese

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Comp A, Portuguese Barrier_Barrier 77 Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, Swedish

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Comp A, Swedish Barrier_Barrier 77 Comp B, Swedish

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, Romanian

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Comp A, Romanian Barrier_Barrier 77 Comp B, Romanian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, Vietnamese

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Comp A, Vietnamese Barrier_Barrier 77 Comp B, Vietnamese

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Comp A, Bulgarian Barrier_Barrier 77 Comp B, Bulgarian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Comp A, Czech Barrier_Barrier 77 Comp B, Czech

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Comp A, English Barrier_Barrier 77 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Comp A, English Barrier_Barrier 77 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Comp A, English Barrier_Barrier 77 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Comp A, English Barrier_Barrier 77 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Comp A, English Barrier_Barrier 77 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Comp A, Greek Barrier_Barrier 77 Comp B, Greek

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Comp A, Hungarian Barrier_Barrier 77 Comp B, Hungarian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Comp A, Icelandic Barrier_Barrier 77 Comp B, Icelandic

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Comp A, Japanese Barrier_Barrier 77 Comp B, Japanese

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Comp A, Lithuanian Barrier_Barrier 77 Comp B, Lithuanian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Comp A, Serbian Barrier_Barrier 77 Comp B, Serbian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Comp A, Malay (English) Barrier_Barrier 77 Comp B, Malay (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Comp A, Portuguese Barrier_Barrier 77 Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Comp A, Slovak Barrier_Barrier 77 Comp B, Slovak

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Comp A, Spanish Barrier_Barrier 77 Comp B, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Comp A, Indonesian Barrier_Barrier 77 Comp B, Indonesian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Comp A, Latvian Barrier_Barrier 77 Comp B, Latvian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Comp A, Slovenian Barrier_Barrier 77 Comp B, Slovenian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Comp A, English Barrier_Barrier 77 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Comp A, Estonian Barrier_Barrier 77 Comp B, Estonian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Comp A, English Barrier_Barrier 77 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Comp A, Spanish Barrier_Barrier 77 Comp B, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Comp A, French Barrier_Barrier 77 Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Comp A, Russian Barrier_Barrier 77 Comp B, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Comp A, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier_Barrier 77 Comp B, English (Thai)

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier_Barrier 77 Comp B, Burmese (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier, English

Sản phẩm liên quan

Sơn lót chống ăn mòn

Barrier 77

Barrier 77 là sơn lót epoxy với 77% hàm lượng bột kẽm, phù hợp cho môi trường ăn mòn. 

 • Dành cho môi trường ăn mòn
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
Sơn lót chống ăn mòn

Penguard Express

Penguard Express là loại sơn phủ gốc epoxy khô nhanh, có thể sơn ở chiều dày cao.

 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
 • Biên độ nhiệt cho phép thi công lớn
Sơn lót chống ăn mòn

Alkydprimer QD

Sơn lót gốc alkyd khô nhanh, có chứa sắc tố kẽm phosphate

 • Sơn lót gốc alkyd khô nhanh, có chứa sắc tố kẽm phosphate
 • Bảo vệ chống ăn mòn tốt
 • Hiệu quả sản xuất cao, nhanh khô để vận chuyển
Sơn lót chống ăn mòn

Barrier Plus

Sơn lót epoxy có hàm lượng chất rắn và bột kẽm rất cao, dành cho môi trường ăn mòn nghiêm trọng. 

 • Dành cho môi trường ăn mòn nghiêm trọng
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)