Pilot II

Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Sơn phủ Công trình Ngoài trời Công trình Trong nhà Sơn phủ trang trí bề mặt nội thất Sơn bảo vệ kết cấu thép ngoài trời Sơn bảo vệ kết cấu thép trong nhà
 • Công nghệ
  Alkyd
 • Chất nền
  Bề mặt sử dụng sơn phủ
 • MCI Tintable Yes

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, Bulgarian

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, Bulgarian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, Danish

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, Danish

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, Dutch

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, Dutch

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, Spanish

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, Spanish Pilot II, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, Finnish

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, Finnish

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, French

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, French

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, German

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, German

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, Italian

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, Italian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, Korean

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, English Pilot II, Korean

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, Norwegian

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, Norwegian Pilot II, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, Polish

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, Polish

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, Portuguese

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, Swedish

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, Swedish

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, Chinese

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, Chinese Pilot II, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, Arabic

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, English Pilot II, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, Romanian

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, Romanian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, Thai

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, English (Thai) Pilot II, Thai

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, Turkish

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, Turkish Pilot II, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, Vietnamese

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, Vietnamese

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, Chinese Traditional

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, Chinese Traditional Pilot II, English (Chinese Traditional)

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, Czech

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, Dutch Pilot II, French Pilot II, German

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, English Pilot II, French

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, English (Thai)

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, English Pilot II, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, English Pilot II, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, English Pilot II, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, English Pilot II, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, Greek

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, Hungarian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, Icelandic

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, Japanese

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, Lithuanian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, Serbian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, Malay (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, Slovak

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, Indonesian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, Latvian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, Slovenian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, French

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, Estonian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, Burmese (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot II, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot II, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot II, English

Sản phẩm liên quan

Hardtop XP Alu logo
Sơn phủ

Hardtop XP Alu

A polyurethane topcoat with aluminum pigments, good durability, and excellent application properties.

 • Good durability
 • Excellent application properties
 • Aluminium pigmented
Sơn phủ

Hardtop One

Lớp phủ cuối một thành phần gốc polysiloxan tạo nên lớp hoàn thiện đẹp khi sử dụng chổi cọ, con lăn và súng phun chân không.

 • Khả năng giữ màu và cầm bóng tốt
 • Sơn một thành phần đơn giản
 • Đặc tính dễ dàng thi công với cọ, con lăn và súng phun chân không
622 Line logo
Sơn phủ

622 Line

Sơn phủ

Hardtop Flexi

Lớp sơn phủ cuối polyurethane có tính linh hoạt cao và chống va đập với đặc tính cho phép thi công trực tiếp lên bề mặt kim loại.

 • Cho phép sơn trực tiếp lên bề mặt kim loại
 • Độ dày màng sơn cao giúp cải thiện khả năng chống ăn mòn 
 • Chịu được áp lực và va đập

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)