Hardtop AX

Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Sơn phủ Công trình Ngoài trời Sơn phủ trang trí bề mặt nội thất Sơn phủ trang trí bề mặt nội thất Sơn bảo vệ kết cấu thép ngoài trời
 • Công nghệ
  Polyurethane
 • Chất nền
  Bề mặt sử dụng sơn phủ
 • MCI Tintable Yes

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, English Hardtop AX Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, Danish

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, Danish Hardtop AX Comp B, Danish

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, Dutch

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, Dutch Hardtop AX Comp B, Dutch

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, English Hardtop AX Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, Finnish

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, Finnish Hardtop AX Comp B, Finnish

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, French

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, French Hardtop AX Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, German

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, German Hardtop AX Comp B, German

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, Italian

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, Italian Hardtop AX Comp B, Italian

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, Polish

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, Polish Hardtop AX Comp B, Polish

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, Portuguese

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, Portuguese Hardtop AX Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, Swedish

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, Swedish Hardtop AX Comp B, Swedish

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, Romanian

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, Romanian Hardtop AX Comp B, Romanian

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, Vietnamese

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, Vietnamese Hardtop AX Comp B, Vietnamese

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, Chinese Traditional

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, Bulgarian

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, Bulgarian Hardtop AX Comp B, Bulgarian

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, Czech Hardtop AX Comp B, Czech

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, English (Thai) Hardtop AX Comp B, English (Thai)

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, English Hardtop AX Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, English Hardtop AX Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, English Hardtop AX Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, English Hardtop AX Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, English Hardtop AX Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, Greek Hardtop AX Comp B, Greek

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, Hungarian Hardtop AX Comp B, Hungarian

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, Icelandic Hardtop AX Comp B, Icelandic

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, Japanese Hardtop AX Comp B, Japanese

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, Lithuanian Hardtop AX Comp B, Lithuanian

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, Serbian Hardtop AX Comp B, Serbian

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, Malay (English) Hardtop AX Comp B, Malay (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, Portuguese Hardtop AX Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, Slovak Hardtop AX Comp B, Slovak

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, Spanish Hardtop AX Comp B, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, Indonesian Hardtop AX Comp B, Indonesian

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, Latvian Hardtop AX Comp B, Latvian

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, Slovenian Hardtop AX Comp B, Slovenian

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, French Hardtop AX Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, English Hardtop AX Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, Estonian Hardtop AX Comp B, Estonian

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, English Hardtop AX Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, Burmese (English) Hardtop AX Comp B, Burmese (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, Spanish Hardtop AX Comp B, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop AX, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop AX Comp A, English Hardtop AX Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop AX, English

Sản phẩm liên quan

Sơn phủ

Hardtop One

Lớp phủ cuối một thành phần gốc polysiloxan tạo nên lớp hoàn thiện đẹp khi sử dụng chổi cọ, con lăn và súng phun chân không.

 • Khả năng giữ màu và cầm bóng tốt
 • Sơn một thành phần đơn giản
 • Đặc tính dễ dàng thi công với cọ, con lăn và súng phun chân không
Hardtop XP Alu logo
Sơn phủ

Hardtop XP Alu

A polyurethane topcoat with aluminum pigments, good durability, and excellent application properties.

 • Good durability
 • Excellent application properties
 • Aluminium pigmented
622 Line logo
Sơn phủ

622 Line

Sơn phủ

Hardtop Flexi

Lớp sơn phủ cuối polyurethane có tính linh hoạt cao và chống va đập với đặc tính cho phép thi công trực tiếp lên bề mặt kim loại.

 • Cho phép sơn trực tiếp lên bề mặt kim loại
 • Độ dày màng sơn cao giúp cải thiện khả năng chống ăn mòn 
 • Chịu được áp lực và va đập

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)