Muki Z 2001

Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Sơn chống rỉ công nghiệp Công trình Ngoài trời Công trình Trong nhà Sơn bảo vệ kết cấu thép ngoài trời Sơn bảo vệ kết cấu thép trong nhà
 • Công nghệ
  Kẽm vô cơ etyl silicat
 • Chất nền
  Thép carbon

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Muki Z 2001, Danish

Bảng dữ liệu an toàn

Muki Z 2001 Comp A, Danish Muki Z 2001 Comp B, Danish

Hướng dẫn ứng dụng

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Muki Z 2001, Dutch

Bảng dữ liệu an toàn

Muki Z 2001 Comp A, Dutch Muki Z 2001 Comp B, Dutch

Hướng dẫn ứng dụng

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu an toàn

Muki Z 2001 Comp A, English Muki Z 2001 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu an toàn

Muki Z 2001 Comp A, English Muki Z 2001 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Muki Z 2001, Finnish

Bảng dữ liệu an toàn

Muki Z 2001 Comp A, Finnish Muki Z 2001 Comp B, Finnish

Hướng dẫn ứng dụng

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Muki Z 2001, French

Bảng dữ liệu an toàn

Muki Z 2001 Comp A, French Muki Z 2001 Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Muki Z 2001, German

Bảng dữ liệu an toàn

Muki Z 2001 Comp A, German Muki Z 2001 Comp B, German

Hướng dẫn ứng dụng

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Muki Z 2001, Italian

Bảng dữ liệu an toàn

Muki Z 2001 Comp A, Italian Muki Z 2001 Comp B, Italian

Hướng dẫn ứng dụng

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Muki Z 2001, Polish

Bảng dữ liệu an toàn

Muki Z 2001 Comp A, Polish Muki Z 2001 Comp B, Polish

Hướng dẫn ứng dụng

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Muki Z 2001, Portuguese

Bảng dữ liệu an toàn

Muki Z 2001 Comp A, Portuguese Muki Z 2001 Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Muki Z 2001, Portuguese

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Muki Z 2001, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Muki Z 2001, Romanian

Bảng dữ liệu an toàn

Muki Z 2001 Comp A, Romanian Muki Z 2001 Comp B, Romanian

Hướng dẫn ứng dụng

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Muki Z 2001, Vietnamese

Bảng dữ liệu an toàn

Muki Z 2001 Comp A, Vietnamese Muki Z 2001 Comp B, Vietnamese

Hướng dẫn ứng dụng

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Muki Z 2001, Chinese Traditional

Hướng dẫn ứng dụng

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu an toàn

Muki Z 2001 Comp A, Bulgarian Muki Z 2001 Comp B, Bulgarian

Hướng dẫn ứng dụng

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu an toàn

Muki Z 2001 Comp A, Czech Muki Z 2001 Comp B, Czech

Hướng dẫn ứng dụng

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu an toàn

Muki Z 2001 Comp A, English Muki Z 2001 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu an toàn

Muki Z 2001 Comp A, English Muki Z 2001 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu an toàn

Muki Z 2001 Comp A, English Muki Z 2001 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu an toàn

Muki Z 2001 Comp A, English Muki Z 2001 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu an toàn

Muki Z 2001 Comp A, Greek Muki Z 2001 Comp B, Greek

Hướng dẫn ứng dụng

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu an toàn

Muki Z 2001 Comp A, Hungarian Muki Z 2001 Comp B, Hungarian

Hướng dẫn ứng dụng

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu an toàn

Muki Z 2001 Comp A, Japanese Muki Z 2001 Comp B, Japanese

Hướng dẫn ứng dụng

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu an toàn

Muki Z 2001 Comp A, Lithuanian Muki Z 2001 Comp B, Lithuanian

Hướng dẫn ứng dụng

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu an toàn

Muki Z 2001 Comp A, Serbian Muki Z 2001 Comp B, Serbian

Hướng dẫn ứng dụng

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu an toàn

Muki Z 2001 Comp A, Malay (English) Muki Z 2001 Comp B, Malay (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu an toàn

Muki Z 2001 Comp A, Portuguese Muki Z 2001 Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu an toàn

Muki Z 2001 Comp A, Slovak Muki Z 2001 Comp B, Slovak

Hướng dẫn ứng dụng

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu an toàn

Muki Z 2001 Comp A, Indonesian Muki Z 2001 Comp B, Indonesian

Hướng dẫn ứng dụng

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu an toàn

Muki Z 2001 Comp A, Latvian Muki Z 2001 Comp B, Latvian

Hướng dẫn ứng dụng

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu an toàn

Muki Z 2001 Comp A, Slovenian Muki Z 2001 Comp B, Slovenian

Hướng dẫn ứng dụng

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu an toàn

Muki Z 2001 Comp A, French Muki Z 2001 Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu an toàn

Muki Z 2001 Comp A, English Muki Z 2001 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu an toàn

Muki Z 2001 Comp A, Estonian Muki Z 2001 Comp B, Estonian

Hướng dẫn ứng dụng

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu an toàn

Muki Z 2001 Comp A, English Muki Z 2001 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu an toàn

Muki Z 2001 Comp A, Burmese (English) Muki Z 2001 Comp B, Burmese (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu an toàn

Muki Z 2001 Comp A, Spanish Muki Z 2001 Comp B, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu an toàn

Muki Z 2001 Comp A, English Muki Z 2001 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu an toàn

Muki Z 2001 Comp A, Spanish Muki Z 2001 Comp B, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Muki Z 2001, English

Bảng dữ liệu an toàn

Muki Z 2001 Comp B, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

Muki Z 2001, English

Sản phẩm liên quan

Jotun Muki Z 2008 Logo
Sơn chống rỉ công nghiệp

Muki Z 2008

A two-component inorganic medium-moisture curing zinc ethyl silicate coating, PSPC certified for water ballast tanks.

 • Two-component inorganic medium-moisture curing zinc ethyl silicate coating
 • Shop primer designed for high welding and cutting speed
 • Reduced weld porosity and back burning
Jotun Muki CZ Logo
Sơn chống rỉ công nghiệp

Muki CZ

An inorganic ceramic zinc silicate shop-primer coating designed for high welding and cutting speed.

 • Inorganic ceramic zinc silicate coating
 • Designed for high welding and cutting speed
 • Excellent resistance to welding backburn damage up to 800C
Sơn lót chống ăn mòn

Jota-Etch

Jota-Etch là sơn lót biến tính ứng dụng cơ chế ăn mòn giúp cải thiện độ bám dính giữa bề mặt và lớp phủ tiếp theo.

 • Sơn lót biến tính có chứa axit phosphoric
 • Cải thiện độ bám dính giữa bề mặt và lớp phủ tiếp theo
 • Thích hợp với thép mạ kẽm

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)