Jotatherm TB550

Chi tiết kỹ thuật

  • Danh mục sản phẩm
    Insulating coatings
  • Công nghệ
    Epoxy
  • Chất nền
    Bề mặt sử dụng sơn phủ

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatherm TB550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatherm TB550 Comp A, English Jotatherm TB550 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatherm TB550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatherm TB550, German

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatherm TB550 Comp A, German Jotatherm TB550 Comp B, German

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatherm TB550, German

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatherm TB550, Danish

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatherm TB550 Comp A, Danish Jotatherm TB550 Comp B, Danish

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatherm TB550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatherm TB550, Dutch

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatherm TB550 Comp A, Dutch Jotatherm TB550 Comp B, Dutch

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatherm TB550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatherm TB550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatherm TB550 Comp A, English Jotatherm TB550 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatherm TB550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatherm TB550, Polish

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatherm TB550 Comp A, Polish Jotatherm TB550 Comp B, Polish

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatherm TB550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatherm TB550, Portuguese

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatherm TB550 Comp A, Portuguese Jotatherm TB550 Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatherm TB550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatherm TB550, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatherm TB550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatherm TB550, Vietnamese

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatherm TB550 Comp A, Vietnamese Jotatherm TB550 Comp B, Vietnamese

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatherm TB550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatherm TB550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatherm TB550 Comp A, English Jotatherm TB550 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatherm TB550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatherm TB550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatherm TB550 Comp A, English Jotatherm TB550 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatherm TB550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatherm TB550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatherm TB550 Comp A, English Jotatherm TB550 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatherm TB550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatherm TB550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatherm TB550 Comp A, Finnish Jotatherm TB550 Comp B, Finnish

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatherm TB550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatherm TB550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatherm TB550 Comp A, French Jotatherm TB550 Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatherm TB550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatherm TB550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatherm TB550 Comp A, Italian Jotatherm TB550 Comp B, Italian

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatherm TB550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatherm TB550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatherm TB550 Comp A, Greek Jotatherm TB550 Comp B, Greek

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatherm TB550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatherm TB550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatherm TB550 Comp A, Serbian Jotatherm TB550 Comp B, Serbian

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatherm TB550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatherm TB550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatherm TB550 Comp A, Swedish Jotatherm TB550 Comp B, Swedish

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatherm TB550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatherm TB550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatherm TB550 Comp A, Indonesian Jotatherm TB550 Comp B, Indonesian

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatherm TB550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatherm TB550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatherm TB550 Comp A, Slovenian Jotatherm TB550 Comp B, Slovenian

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatherm TB550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatherm TB550, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatherm TB550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatherm TB550, Romanian

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatherm TB550, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatherm TB550, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatherm TB550 Comp B, German

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatherm TB550, English

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)