Jotaguard 660

Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Sơn hầm hàng Sơn lót chống ăn mòn Sơn phủ chống mài mòn cơ học Sơn lót cho công trình đóng mới
 • Công nghệ
  Epoxy
 • Chất nền
  Thép carbon Bề mặt sử dụng sơn phủ Shop primed steel

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotaguard 660 Comp A, English Jotaguard 660 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotaguard 660, Danish

Bảng dữ liệu an toàn

Jotaguard 660 Comp A, Danish Jotaguard 660 Comp B, Danish

Hướng dẫn ứng dụng

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotaguard 660, Dutch

Bảng dữ liệu an toàn

Jotaguard 660 Comp A, Dutch Jotaguard 660 Comp B, Dutch

Hướng dẫn ứng dụng

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotaguard 660 Comp A, English Jotaguard 660 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotaguard 660, French

Bảng dữ liệu an toàn

Jotaguard 660 Comp A, French Jotaguard 660 Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotaguard 660, German

Bảng dữ liệu an toàn

Jotaguard 660 Comp A, German Jotaguard 660 Comp B, German

Hướng dẫn ứng dụng

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotaguard 660, Italian

Bảng dữ liệu an toàn

Jotaguard 660 Comp A, Italian Jotaguard 660 Comp B, Italian

Hướng dẫn ứng dụng

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotaguard 660, Polish

Bảng dữ liệu an toàn

Jotaguard 660 Comp A, Polish Jotaguard 660 Comp B, Polish

Hướng dẫn ứng dụng

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotaguard 660, Portuguese

Bảng dữ liệu an toàn

Jotaguard 660 Comp A, Portuguese Jotaguard 660 Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotaguard 660, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotaguard 660, Swedish

Bảng dữ liệu an toàn

Jotaguard 660 Comp A, Swedish Jotaguard 660 Comp B, Swedish

Hướng dẫn ứng dụng

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotaguard 660, Romanian

Bảng dữ liệu an toàn

Jotaguard 660 Comp A, Romanian Jotaguard 660 Comp B, Romanian

Hướng dẫn ứng dụng

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotaguard 660, Vietnamese

Bảng dữ liệu an toàn

Jotaguard 660 Comp A, Vietnamese Jotaguard 660 Comp B, Vietnamese

Hướng dẫn ứng dụng

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotaguard 660 Comp A, Bulgarian Jotaguard 660 Comp B, Bulgarian

Hướng dẫn ứng dụng

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotaguard 660 Comp A, Czech Jotaguard 660 Comp B, Czech

Hướng dẫn ứng dụng

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotaguard 660 Comp A, English Jotaguard 660 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotaguard 660 Comp A, English Jotaguard 660 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotaguard 660 Comp A, English Jotaguard 660 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotaguard 660 Comp A, Finnish Jotaguard 660 Comp B, Finnish

Hướng dẫn ứng dụng

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotaguard 660 Comp A, Greek Jotaguard 660 Comp B, Greek

Hướng dẫn ứng dụng

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotaguard 660 Comp A, Lithuanian Jotaguard 660 Comp B, Lithuanian

Hướng dẫn ứng dụng

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotaguard 660 Comp A, Japanese

Hướng dẫn ứng dụng

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotaguard 660 Comp A, Serbian Jotaguard 660 Comp B, Serbian

Hướng dẫn ứng dụng

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotaguard 660 Comp A, Portuguese Jotaguard 660 Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotaguard 660 Comp A, Malay (English) Jotaguard 660 Comp B, Malay (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotaguard 660 Comp A, Slovak Jotaguard 660 Comp B, Slovak

Hướng dẫn ứng dụng

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotaguard 660 Comp A, Indonesian Jotaguard 660 Comp B, Indonesian

Hướng dẫn ứng dụng

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotaguard 660 Comp A, Latvian Jotaguard 660 Comp B, Latvian

Hướng dẫn ứng dụng

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotaguard 660 Comp A, Slovenian Jotaguard 660 Comp B, Slovenian

Hướng dẫn ứng dụng

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotaguard 660 Comp A, French Jotaguard 660 Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotaguard 660 Comp A, English Jotaguard 660 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotaguard 660 Comp A, Estonian Jotaguard 660 Comp B, Estonian

Hướng dẫn ứng dụng

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotaguard 660 Comp A, English Jotaguard 660 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotaguard 660 Comp A, English Jotaguard 660 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotaguard 660 Comp A, German

Hướng dẫn ứng dụng

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotaguard 660, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotaguard 660 Comp A, Spanish Jotaguard 660 Comp B, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Jotaguard 660, English

Sản phẩm liên quan

Sơn hầm hàng

Jotaguard 630

Sơn phủ được thiết kế đặc biệt để sử dụng cho hầm hàng khô, với khả năng chống ăn mòn vượt trội. 

 • Bảo vệ chống ăn mòn rất tốt đối với hàng hóa nguy hiểm
 • Thiết kế cho hầm hàng khô
 • Khô nhanh để sơn lớp kế/ thời gian khô
Sơn hầm hàng

Jotaguard 690 S

Sơn được thiết kế để bảo vệ tối ưu cho hầm hàng, với khả năng chống mài mòn vượt trội.

 • Giải pháp sơn tối ưu để bảo vệ hầm hàng khô
 • Khả năng chịu mài mòn và va đập vượt trội
 • Khô nhanh để sơn lớp kế/ thời gian khô
Jotun Jotaguard 82 Logo
Sơn lót chống ăn mòn

Jotaguard 82

A non-carcinogenic, polyamine-cured epoxy coating with excellent anti-corrosive properties.

 • Excellent mechanical properties
 • Surface tolerant
 • Easy application
Jotun Penguard FSG II Logo
Sơn phủ

Penguard FSG II

A two-component polyamide epoxy anti-corrosion primer designed for engine rooms.

 • Two-pack polyamide epoxy
 • High-build semi-gloss
 • Can be used for finishing coat

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)