Báo cáo

Những báo cáo hàng năm bao gồm Báo cáo Tập đoàn, Báo cáo Trách nhiệm doanh nghiệp và Báo cáo tài chính có thể được tải miễn phí bằng cách liên hệ với phòng Truyền thông của tập đoàn Jotun A/S qua email, communications@jotun.com. Lưu ý: Từ năm 2013, báo cáo CR là một phần của báo cáo tập đoàn.

Jotun Group Report 2015

Group Report - 2015

Tải xuống (English)

Báo cáo tập đoàn 2014

Báo cáo tập đoàn - 2014

Báo cáo tập đoàn 2013

Báo cáo tập đoàn - 2013

Báo cáo tập đoàn 2012

Báo cáo tập đoàn - 2012

Báo cáo tập đoàn 2011

Báo cáo tập đoàn - 2011

Báo cáo thường niên 2010

Báo cáo thường niên - 2010

Báo cáo thường niên 2010

Báo cáo thường niên - 2010

Báo cáo thường niên 2008

Báo cáo thường niên - 2009

Báo cáo thường niên 2009

Báo cáo thường niên - 2009

Báo cáo thường niên 2008

Báo cáo thường niên - 2008

Báo cáo thường niên 2008

Báo cáo thường niên - 2008

Báo cáo thường niên 2007

Báo cáo thường niên - 2007

Báo cáo thường niên 2007

Báo cáo thường niên - 2007

Báo cáo thường niên 2006

Báo cáo thường niên - 2006

Báo cáo thường niên 2006

Báo cáo thường niên - 2006

Báo cáo tập đoàn 2005

Báo cáo tập đoàn - 2005

Báo cáo tập đoàn 2015

Báo cáo tập đoàn - 2005