Ước tính số lượng sơn cần thiết

Sử dụng phần mềm tính sơn của Jotun để dự tính được số lượng sơn bạn cần. Chỉ cần nhập chính xác kích thước cũng như số lượng cửa chính và cửa số để ước tính số lượng sơn cần thiết. 

Nhập số chính xác

HOẶC nhập chiều rộng và chiều cao của công trình cần sơn:

Nhập số chính xác

Nhập số chính xác

Khu vực cần sơn 1

Chiều rộng:

m

Chiều cao:

m

Nhập số chính xác
Nhập số chính xác