Bảng số liệu

Hao hụt, Lượng sơn bù cho độ nhám, Thể tích chất rắn, Độ dày màng sơn ướt, Điểm sương, Nhiệt độ không khí, Độ ẩm tương đối, Các loại béc phun sơn

  • Tỷ lệ % hao hụt và Hệ số hao hụt

  • Lượng sơn bù cho độ nhám

  • Thể tích chất rắn (%VS)

  • Độ dày màng sơn ướt yêu cầu cho % thể tích chất rắn

  • Mối liên hệ giữa điểm sương, nhiệt độ không khí và độ ẩm

  • So sánh các loại béc phun sơn