Koşullar ve şartlar

www.jotun.com websitesine erişerek ve onu kullanarak, aşağıdaki koşulları ve şartları kabul etmiş sayılırsınız:
Bu websitesinin her sayfasının ve sayfa gruplarının içeriği, içeriğin düzeni ve seçimi, aksi belirtilmedikçe, tümüyle Jotun’a aittir.
Her hakkı saklıdır.
Kişisel kullanım için bilgisayarınızda Jotun web sitesinden alıntılar saklayabilir ve bunların kopyalarını yazdırabilirsiniz. Bu sitenin, Jotun’un yazılı izni olmaksızın, tamamen veya kısmen, herhangi başka bir biçimde kullanılması, çoğaltılması, çevrilmesi, uyarlanması, düzenlenmesi, değiştirilmesi, dağıtılması ve saklanması yasaktır.  Jotun ve bağlı kuruluşları, sitemize erişmenize aracı olan websiteler ve sitemizdeki linklerden ulaşabileceğiniz websitelerin içeriğinden sorumlu değildir.  Jotun ve bağlı kuruluşları, başka bir websitesinde kullanılan içerik ile ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.
 
Jotun Boya San. Ve Tic. A.Ş.  (“Jotun”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması hususlarına büyük bir önem göstermekteyiz. Bu bilinçle, Jotun olarak her türlü kişisel verinin 6698 sayılı KVKK’ya uygun olarak işlenmesi ve muhafaza edilmesi konusuna azami hassasiyet göstermekteyiz.
 
KVKK’da belirtildiği üzere Jotun’da veya Jotun’un talimatı ile işlenmekte olan kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olduğumuz bilincinde olarak, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat tarafından izin verilen sınırlamalar çerçevesinde işlemekteyiz.
 
1.     Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
 
KVKK uyarınca kişisel verileriniz “Veri Sorumlusu” olarak Jotun Boya San. Ve Tic. A.Ş.  Şirketi tarafından aşağıda açıklananlar kapsamında işlenebilecektir.
 
2.     Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Beraber çalıştığımız bayi ve diğer üçüncü kişilerde mimar olarak görev yapan personellerine ilişkin ad, soyad ve e-mail bilgileri Jotun tarafından ilgili bayi veya üçüncü kişinin web sitesi üzerinden toplanmakta veya ilgili bayi veya üçüncü kişi tarafından Jotun’a iletilmektedir.
 
Toplanan kişisel verileriniz sizlerle Jotun ürün ve çözümlerinin paylaşılması, tanıtım vb. amaçlarla kullanılmaktadır. Jotun’un ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe ve KVKK’da belirtilen kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veya birden fazlası geçerli olduğu müddetçe kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Buna ek olarak Jotun ürünlerine yönelik olarak geri bildirim, şikayet ve benzeri konular için Jotun’un çağrı merkezini veya internet sayfasını kullandığınızda veya Jotun’u, internet sitemizi veya Jotun ile bağlantılı soysal medya hesaplarını ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir. 
 
Toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir.
 
3.     İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; 2. maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olarak dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız ile diğer yetkili kurum ve kuruluşlara aktarabilir.
 
Jotun, kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerin almak kaydıyla, Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir. Jotun, söz konusu sunucuların bulunduğu ülkelerde kişisel verilerin korunması konusunda gelişmiş kanunlar bulunduğunu garanti etmektedir. 
 
4.     Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Jotun tarafından kamuya açık kaynaklardan veya görev yaptığınız bayi veya diğer üçüncü kişi kuruluşlardan yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ve Jotun’un yukarıda belirtilen faaliyetlerinin devamı ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hukuki sebepleri ile toplanabilmekte ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu bildirimin 2 ve 3 numaralı maddelerinde belirtilen gayelerle toplanabilmektedir. 
 
5.     Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Jotun’a iletmeniz durumunda, Jotun talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde herhangi bir ücret talep etmeksizin sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca, başvurulara ilişkin bir ücret öngörülmesi durumunda, belirlenecek ilgili ücret alınacaktır.
 
KVKK’nın 11. maddesine göre veri sahibi olarak haklarınız şunlardır;
 
a)    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e)    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f)     KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g)    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h)    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak Jotun’a iletebilirsiniz.
 
KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için ilgili talebinizi ekli formu kullanarak bize iletebilirsiniz. Ekli formun kullanımı ve formun gönderileceği adres ile ihtiva etmesi gereken bilgiler KVKK’ya göre belirlenmiş olup ilgili açıklamalar formda yer almaktadır.
 
Jotun, KVKK’da olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler ile verilecek kararlar sebebi ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.


Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi'ni ve buna bağlı olan "EK – 1: Başvuru Formu"nu indirmek için aşağıdaki linke tıklayın.   


Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Bildirimi