Redukcja materiałów niebezpiecznych

Jotun aktywnie współpracuje wewnętrznie oraz firmami zewnętrznymi z branży i dostawcami surowców w celu zmniejszenia stężenia i ilości niebezpiecznych substancji w naszych produktach

Naszym kluczowym celeem jest:
 • Zastąpienie wszystkich niebezpiecznych surowców mniej niebezpiecznymi alternatywami, które nie obniżą ogólnego bezpieczeństwa, zdrowia i właściwości środowiskowych oferowanych produktów.
Pracując nad zmniejszeniem i zastąpieniem liczby i ilości niebezpiecznych substancji, Jotun pragnie zapewnic, że wysokie standardy jakości i niezawodności produktów będą nadal spełniane. REACH to nowe rozporządzenie dotyczące chemikaliów w UE i EOG, przenoszące odpowiedzialność za ocenę ryzyka i rejestrację chemikaliów na przemysł. Z związku z tym Jotun zrealizował projekt badawczy wspólnie z dostawcami, klientami, uniwersytetami i instytutami badawczymi, finansowany przez Norweską Radę ds. Badań i brał czynny udział w procesie regulacyjnym w UE. W Jotun nieustannie pracujemy nad tworzeniem dobrych rozwiązań REACH i łatwych w użyciu informacji dla klientów, które zwiększą bezpieczeństwo użytkowania.Jotun uznaje zrównoważony rozwój za długoterminową przewagę konkurencyjną.

Mniej niebezpiecznych materiałów

“Substytucyjność czynnyników”
- Niebezpieczne surowce mają zostać zastąpione mniej niebezpiecznymi alternatywami przy zachowaniu tej samej jakości
Jotun aktywnie pracuje nad:
- opracowaniu łatwych w użyciu informacji dla klientów, które zwiększą bezpieczeństwo użytkowania
- za pośrednictwem międzynarodowej organizacji. (np.CEPE), rozszerzać zakazy dotyczące materiałów toksycznych na cały świat

Zapoznaj się z nasza polityką korzystania z materiałów chemicznych

Niebezpieczne chemikalia zakazane przez Jotun w ciągu ostatnich 10 lat (nawet jeśli nie są ograniczone przepisami)

 • Eliminatory zapachów farb Paint
 • Zaburzające gospodarkę hormonalną alkilofenole i etoksylany alkilofenoli
 • Rakotwórcze aminy aromatyczne
 • Ftalany reprotoksyczne
 • Możliwe rakotwórcze nanorurki węglowe
 • Rakotwórcze smoły węglowe
 • Płatki/granulaty zawierające więcej niż 5% bezwodników kwasowych lub proszki zawierające więcej niż 0,5% bezwodników kwasowych

Wycofane produkty:

 • Różne utwardzacze Chemline EP
 • Utwardzacz Jotaform
 • Jotaguard Special 70 i 90 
 • Jotaguard 85 (zawierający smołę węglową)
 • Safeguard
 • Navitar