Regulamin

Przystępując do korzystania z witryny www.jotun.com lub innych strony internetowych Jotun, zgadzasz się na następujące warunki:
Ta strona internetowa, w tym zawartość, jak również dobór i układ treści poszczególnych stron lub zbiorów, są w pełni własnością Jotun, chyba że podano inaczej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jesteś uprawniony do przechowywania wypisów z witryny firmy Jotun i drukowania kopii tylko do osobistego niekomercyjnego użytku. Innego rodzaju zastosowania, reprodukcje, tłumaczenia, adaptacje, aranżacje, wszelkie inne zmiany, dystrybucja lub przechowywanie tej stronie w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków, w całości lub w części bez uprzedniej, pisemnej zgody Jotun jest zabronione. Ani Jotun, ani żadna z naszych spółek podległych nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek innej strony internetowej, która nie jest pod kontrolą Jotun, przez którą być może uzyskałeś dostęp do naszej strony internetowej, lub do których można uzyskać dostęp z naszej strony internetowej. Jotun i jej spółki podległe nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do materiałów na innych stronach internetowych.

1        Definicje
 
Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają odpowiednio:
 
1.1    Kupujący - oznacza każdy podmiot, która zawiera Umowę ze Sprzedawcą;
1.2    Oferta - oznacza złożoną Kupującemu przez Sprzedawcę wstępną i niewiążącą propozycję zawarcia Umowy. Żadne oświadczenie Sprzedawcy, nawet nazwane „ofertą”, nie wiąże Sprzedawcy i nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jego przyjęcie przez Kupującego nie skutkuje jeszcze zawarciem przez Strony Umowy, lecz  takie oświadczenie Sprzedawcy jest uważane wyłącznie za informację, umożliwiającą Kupującemu ewentualne złożenie Zamówienia;
1.3    Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia albo PPP - oznacza złożone Kupującemu przez Sprzedawcę wyraźne, wysłane nieautomatycznie, bezwarunkowe oświadczenie o przyjęciu przez Sprzedawcę konkretnego Zamówienia złożonego przez Kupującego;
1.4    Produkty - oznacza produkty stanowiące przedmiot działalności handlowej Sprzedawcy, podlegające konkretyzacji przez Strony w Umowie;
1.5    Sprzedawca - oznacza spółkę pod firmą JOTUN PAINTS (EUROPE) LTD z siedzibą we Flixborough albo spółkę pod firmą JOTUN POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowalach (zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117368, o numerze NIP 585-13-54-781, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 8 900 000 zł.) - w zależności od tego, która z tych spółek zawarła daną Umowę z Kupującym i wystawiła fakturę na dane Produkty;
1.6    Strona - Sprzedawca i/lub Kupujący, w zależności od kontekstu, która z nich zawiera Umowę;
1.7    Umowa - oznacza dowolną (w tym zarówno przedwstępną, zobowiązującą jak i zobowiązująco-rozporządzającą, zarówno ramową jak i szczegółową) umowę dotyczącą sprzedaży Produktów, zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w szczególności w drodze wyraźnego potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji;
1.8    Warunki albo OWS - oznacza niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży;
1.9    Zamówienie - oznacza każde oświadczenie Kupującego skierowane do Sprzedawcy, stanowiące złożoną Sprzedawcy przez Kupującego ofertę zawarcia Umowy (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego), w szczególności na warunkach wynikających z Oferty złożonej wcześniej Kupującemu przez Sprzedawcę.
 
2        Ogólne zasady Umów
2.1    Niniejsze OWS mają zastosowanie do każdej Umowy dotyczącej sprzedaży Produktów, której Sprzedawca dokonuje na rzecz dowolnego Kupującego, który dokonuje zakupu w celu związanym ze swoją działalnością gospodarczą, tj. nie jako konsument w rozumieniu art.384 § 3 kodeksu cywilnego, bez względu na sposób zawarcia tej Umowy (w tym w drodze przyjęcia przez Kupującego Oferty lub potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia).
2.2    Z zastrzeżeniem ewentualnych zmian lub wyłączeń, o których mowa niżej w pkt 2.3, Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zostanie zawarta na przedstawionych tu Warunkach, z wyłączeniem wszelkich innych zasad i warunków (w tym zasad i warunków, które miałyby obowiązywać według Kupującego na mocy złożonego zamówienia, potwierdzenia zamówienia, specyfikacji bądź jakiegokolwiek innego dokumentu).
2.3    Jakiekolwiek zmiany albo wyłączenia stosowania Warunków albo oświadczeń odnoszących się do Produktów, naniesione lub proponowane przez Kupującego, nie mają mocy wiążącej, o ile nie zostały wyraźnie uzgodnione przez Strony na piśmie (pod rygorem nieważności).
 
3        Oferty, Zamówienia, Specyfikacje i Potwierdzenia (PPP)
 
3.1    Zawierając Umowę Kupujący oświadcza, że: (i) nie polegał na żadnych stwierdzeniach, obietnicach i oświadczeniach złożonych przez Sprzedawcę lub w jego w imieniu, które nie zostały zamieszczone w zawartej przez Strony Umowie albo oficjalnej (tj. pochodzącej od Sprzedawcy albo od producenta Produktów) dokumentacji/specyfikacji technicznej Produktu; (ii) otrzymał pełną specyfikację/dokumentację techniczną dotyczącą Produktów i ich użycia, owa specyfikacja/dokumentacja ta jest dla niego zrozumiała i jest w pełni wystarczająca dla użycia tych Produktów.
3.2    Wszelkie próbki, rysunki, opisy, specyfikacje oraz materiały reklamowe wydane przez Sprzedawcę oraz wszelkie opisy i ilustracje zawarte w katalogach i broszurach Sprzedawcy są wydawane lub publikowane wyłącznie w celu przedstawienia przybliżonego omówienia Produktów w nich opisanych - nie stanowią one jednak elementu Umowy i nie są brane pod uwagę przy ocenie należytego wykonania umowy i jakości Produktów.
3.3    Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania, również po złożeniu Oferty albo po zawarciu Umowy, wszelkich zmian do specyfikacji Produktów, które są niezbędne, by Produkt spełniał wszelkie normy bezpieczeństwa lub inne wymogi prawne, lub - w przypadku, gdy Produkty mają być dostarczone zgodnie ze specyfikacją Sprzedawcy - także zmian które nie mają istotnego wpływu na jakość lub funkcjonowanie tych Produktów.
3.4    O ile Sprzedawca wyraźnie nie oświadczył inaczej, wskazana przez Sprzedawcę cena nie zawiera kosztów żądanych ewentualnie przez Kupującego certyfikatów, atestów albo innych dokumentów dotyczących Produktów, a także kosztów wykonania ich badań - o ile takowe dokumenty albo badania nie są prawnym obowiązkiem Sprzedawcy, a także kosztów konfekcjonowania Produktów w sposób odbiegający od ich typowego konfekcjonowania przez Sprzedawcę lub producenta tych Produktów. Takie koszty będą doliczone do ceny Produktów, chyba, że Strony wyraźnie uzgodnią co innego.
3.5    O ile nic innego nie wskazano wyraźnie w treści danej Oferty lub Zamówienia, jest ona/ono ważna(-e) przez okres 30 (trzydziestu) dni od daty wskazanej na Ofercie lub Zamówieniu, a przy braku daty - od dnia jej/jego wysłania przez Stronę do drugiej Strony - z zastrzeżeniem pkt 4.1-4.2.
3.6    Zamówienie złożone przez Kupującego nie zostanie uznane za przyjęte przez Sprzedawcę do czasu wydania przez Sprzedawcę Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia, bądź (jeżeli nastąpi to wcześniej) dostawy Produktów Kupującemu przez Sprzedawcę.
3.7    W przypadku, jeżeli Zamówienie odwołuje się do otrzymanej przez Kupującego od Sprzedawcy Oferty, to warunki określone w treści tej Oferty, nie zmienione albo nie wyłączone w treści Zamówienia złożonego przez Kupującego, uważać się będzie za element złożonego przez Kupującego Zamówienia.
3.8    Zamówienie musi zawierać co najmniej dane Kupującego, szczegółowe informacje o zamawianym Produkcie w zakresie niezbędnym do jego identyfikacji i realizacji Zamówienia (np. powołanie się na Ofertę otrzymaną od Sprzedawcy - jeśli złożenie takowej poprzedzało złożenie Zamówienia) oraz dane dotyczące pożądanych przez Kupującego warunków realizacji Zamówienia, o ile nie zostały określone w Ofercie Sprzedawcy.
3.9    Zamówienia powinny być doręczane Sprzedawcy z wyprzedzeniem co najmniej 2  (dwóch) dni roboczych przed pożądanym przez Kupującego terminem dostawy na terenie RP, objętych zamówieniem, dostępnych w magazynie Produktów.
3.10    Zamówienia oraz PPP mogą być składane, w szczególności pisemnie lub pocztą elektroniczną.
3.11    Otrzymane Zamówienie nie wiąże Sprzedawcy, a Sprzedawca nie jest zobowiązany ani do przyjęcia (akceptacji) tego Zamówienia ani do udzielenia na nie jakiejkolwiek odpowiedzi. Brak odpowiedzi Sprzedawcy na Zamówienie nie będzie interpretowane jako milczące przyjęcie Zamówienia, zaś przepisów art.682 i art.69 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.
3.12    Przyjęcie (akceptacja) przez Sprzedawcę Zamówienia i zawarcie w ten sposób pomiędzy Stronami Umowy sprzedaży, następuje wyłącznie pod warunkiem i z chwilą złożenia Kupującemu przez Sprzedawcę wyraźnego, wysłanego nieautomatycznie, bezwarunkowego Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.
3.13    Nawet uprzednie przyjęcie Zamówienia nie wiąże Sprzedawcy w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej, albo zachowań Kupującego lub osób trzecich (w tym dostawców dostarczających Sprzedawcy Produkt), dostarczenie i sprzedaż Produktu są niemożliwe lub nadmiernie utrudnione albo grożą Sprzedawcy istotnymi stratami.
3.14    Przyjęcie Zamówienia nie wiąże Sprzedawcy również w sytuacji, gdy łączne zobowiązania Kupującego wobec Sprzedawcy przekroczyły kwotę kredytu kupieckiego ewentualnie przyznanego Kupującemu przez Sprzedawcę albo gdyby Kupujący zalegał wobec Sprzedawcy z zapłatą jakichkolwiek należności albo ze spełnieniem jakichkolwiek innych świadczeń.
3.15    W przypadku, gdy Towar ma służyć realizacji, przez Kupującego albo przez osobę trzecią, zamówienia publicznego, to Sprzedawca ma prawo żądać, by w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy Kupujący doręczył Sprzedawcy oryginał pisemnego oświadczenia, z którego wynikać będzie, iż treść Umowy Kupujący przedłożył zamawiającemu udzielającemu tego zamówienia, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy stosownie do treści art.143b ust.8 Prawa zamówień publicznych. Do czasu otrzymania przez Sprzedawcę takiego oświadczenia, Sprzedawca może (ale nie jest zobowiązany) wstrzymać się z wykonaniem jakichkolwiek zobowiązań i świadczeń objętych Umową, zaś wiążące Sprzedawcę terminy ulegają stosownemu wydłużeniu o okres oczekiwania na doręczenie przez Kupującego tego oświadczenia.
3.16    W przypadku zamówienia przez Kupującego Produktów niestandardowych, np. nie znajdujących się u Sprzedawcy w bieżącej sprzedaży (na stanach magazynowych), albo konfekcjonowanych w sposób odmienny od fabrycznego, to niezależnie od treści Zamówienia i wszelkich wcześniejszych lub odmiennych uzgodnień Stron, Sprzedawca może (ale nie ma obowiązku) żądać wpłacenia przez Kupującego zaliczki na poczet ceny zamawianego Produktu.
3.17    Postanowienia punktów 3.4 do 3.12 oraz 4.1 do 4.4 nie dotyczą takich Zamówień, których zasady składania, przedmiot, okres ważności, skutki i/lub inne cechy odmiennie uregulowano w zawartej już przez Strony wcześniej Umowie, dla której wykonania Zamówienia te są składane.
 
 
4        Anulowanie Oferty i Zamówienia, Koszt Anulowania Zamówienia
 
4.1    Oferta może zostać anulowana przez Sprzedawcę bez zgody Kupującego, nie później niż do chwili Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.
4.2    Zamówienie może zostać anulowane przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, nie później niż do chwili Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.
4.3    Zamówienie, co do którego Sprzedawca dokonał już Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia, nie może być anulowane bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedawcy. Zgodę na cofnięcie takiego Zamówienia Sprzedawca może uzależnić od poniesienia przez Kupującego wskazanego przez Sprzedawcę kosztu anulowania Zamówienia.
4.4    Wszelkie Umowy sprzedaży uważane są za ostateczne, a po zawarciu Umowy albo po doręczeniu Produktów Kupującemu Sprzedawca nie przyjmie zwrotu Produktów i nie dokona zwrotu ich ceny lub kredytowania Produktów, chyba że Sprzedawca wyraził na to pisemną zgodę przed dokonaniem zwrotu Produktów, a takie zwrócone Produkty dotrą do Sprzedawcy niezwłocznie i w stanie pozwalającym na ich dalszą sprzedaż, według uznania i swobodnej oceny Sprzedawcy. Ceny objęte zwrotem lub kredytowaniem zostaną ustalone przez Sprzedawcę, zaś dokonanie przez Kupującego zwrotu Produktów oznacza wyrażenie przez niego zgody na taką cenę. Koszt przewozu oraz inne opłaty związane z dokonaniem zwrotu, pokrywa w takim wypadku Kupujący.
 
5        Cena iwarunki płatności
 
5.1    Cena Produktów to cena ustalona w zawartej przez Strony Umowie, w szczególności podana przez Sprzedawcę w Ofercie albo w Zamówieniu przyjętym przez Sprzedawcę do realizacji. Produkty, dla których Strony nie ustaliły ceny, sprzedawane są wg stałych (standardowych, cennikowych) cen Sprzedawcy.
5.2    Jeśli stawki cen zostaną określone w walucie innej niż polski złoty (PLN), to cena na fakturze będzie równowartością w polskich złotych danej kwoty wyrażonej w owej innej walucie, wg. kursu średniego NBP tej waluty ogłoszonego przez NBP w przeddzień otrzymania zamówienia.
5.2    Jeśli po zawarciu umowy zostanie wprowadzona jakakolwiek opłata importowa lub związana z wewnątrzwspólnotowym nabyciem Produktów, podatek lub jakiekolwiek inne obciążenie publicznoprawne lub nastąpią zmiany w wysokościach takich opłat, podatków lub obciążeń albo nastąpi zmiana o więcej niż 5% (pięć procent) cen surowców lub zmiana kursu walut, Sprzedawca może odpowiednio zmienić cenę, nawet jeśli nie zostało to uwzględnione w Umowie zawartej pomiędzy Stronami.
5.3    W przypadku, jeżeli w treści ustaleń Stron nie wskazano czy dane stawki lub ceny są stawkami netto czy brutto, zawsze uważać się będzie, że są to stawki netto, do których doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej w danym czasie wysokości. Cena nie obejmuje żadnych innych podatków, ceł czy opłat, które mogą się wiązać z nabyciem Produktów przez Kupującego - takie koszty ponosi Kupujący i mogą one zostać doliczone do ceny.
5.4    W przypadku uzgodnienia prze Strony, że sprzedaż zostanie dokonana z odroczonym terminem płatności, zapłata zostanie dokonana w terminie wskazanym w treści faktury - zgodnie z ustaleniami Stron, w wypadku zaś braku takich ustaleń - w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia wystawienia przez Sprzedawcę faktury na te Produkty. Jeśli Kupujący nie dokona, z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę, odbioru Produktu w ustalonym terminie, cena i inne świadczenia muszą być mimo to uiszczone tak, jakby wydanie Produktu odbyło się zgodnie z Umową.
5.5    W przypadku braku wyraźnego uzgodnienia przez Strony, że sprzedaż zostanie dokonana z odroczonym terminem płatności, zapłata całej ceny Produktu i innych należności mogących się ewentualnie wiązać ze sprzedażą lub dostawą, powinna zostać przez Kupującego dokonana nie później niż na jeden dzień roboczy przed terminem dostawy Produktu do Kupującego (w przypadku dostawy dokonywanej przez Sprzedawcę) albo odbioru Produktu przez Kupującego (w przypadku odbioru dokonywanego jego własnym staraniem).
5.6    Jeśli Kupujący nie wykona jakichkolwiek swoich zobowiązań wobec Sprzedawcy, to po upływie 14 (czternastu) dni od upływu terminu przewidzianego na wykonanie przez Kupującego danego zobowiązania, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy, w całości albo w dowolnej części, bez uprzedniego kierowania do Kupującego jakichkolwiek dodatkowych wezwań i bez potrzeby wyznaczania Kupującemu terminu dodatkowego. Takie prawo odstąpienia od danej Umowy Sprzedawca ma prawo wykonać w terminie 5 (pięciu) lat od dnia zawarcia tej Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Sprzedawcę, Kupującego obciąża wobec Sprzedawcy kara umowna w wysokości odpowiadającej 30% (trzydziestu procentom) ceny brutto Produktu objętego Umową, od której odstąpiono, a nie dostarczonego Kupującemu wskutek odstąpienia od tej Umowy.
5.7    Po upływie terminu określonego w pierwszym zdaniu punktu 5.7, Sprzedawca może też, z zachowaniem prawa do odstąpienia od Umowy w każdym czasie, magazynować Produkt w dowolnym miejscu na ryzyko i koszt Kupującego, i domagać się wykonania przez Kupującego Umowy, i dodatkowo zapłacenia przez Kupującego wynagrodzenia za magazynowanie Produktu nieodebranego przez Kupującego w terminie - w wysokości 2% (dwa procent) ceny brutto tego Produktu za każdy dzień magazynowania.
5.8    Za dzień dokonania zapłaty uważać się będzie dzień zaksięgowania danej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy, zaś w przypadku płatności gotówkowych (dopuszczalnych tylko w zakresie, w jakim jest to zgodne z przepisami prawa, i tylko w razie wyrażenia przez Sprzedawcę wyraźnej zgody na taką formę płatności) - z chwilą przekazania gotówki Sprzedawcy za pisemnym pokwitowaniem.
5.9    W wypadku uchybienia terminowi zapłaty Sprzedawcy służy roszczenie o zapłatę przez Kupującego maksymalnych odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych) albo maksymalnych odsetek za opóźnienie (w rozumieniu art.481 § 21 k.c.) - w zależności od tego, które z tych odsetek będą wyższe.
5.10    Jeśli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Kupujący może nie wywiązać się ze swojego zobowiązania płatniczego (co będzie się uznawać za uzasadnione w szczególności w przypadku, gdy Kupujący zalega wobec kogokolwiek ze spełnieniem wymagalnego zobowiązania), Sprzedawca ma prawo żądać - przed wydaniem Produktu i niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności - uiszczenia przez Kupującego, przed dostarczeniem i wydaniem mu Produktu, całej ceny Produktu i innych należności wobec Sprzedawcy, albo udzielenia określonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności, których uznanie za wystarczające zależy od swobodnego uznania Sprzedawcy.
5.11    Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności. Brak terminowej płatności zwalnia Sprzedawcę od odpowiedzialności z tytułu jakości Produktu, jego zgodności z Umową i z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy.
5.12    W przypadku, jeżeli Kupujący dokonał jakiejkolwiek przedpłaty (np. zaliczki, zadatku itp.) na poczet ceny Produktu, to wówczas przedpłata ta, jeżeli nie została zaliczona albo nie podlega zaliczeniu na poczet odszkodowań albo kar umownych, zostaje rozliczona przy odbiorze Produktu (lub - w przypadku dostaw częściami - przy odbiorze ostatniej partii tego Produktu) poprzez jej zaliczenie na poczet zobowiązań Zamawiającego. W razie jednak nieodebrania Produktu przez Kupującego w terminie, albo w razie odstąpienia od Umowy przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie Kupującego, odpowiednia część (albo całość) tej przedpłaty może zostać przez Sprzedawcę zatrzymana tytułem naprawienia szkody poniesionej przez Sprzedawcę, zaś pozostała część (albo całość) tej przedpłaty nie służąca naprawieniu takiej szkody może zostać przez Sprzedawcę zatrzymana tytułem kary umownej.
5.13    Jeśli w jakimkolwiek momencie Kupujący: (i) nie odbierze dostawy; lub (ii) przekroczy limity kredytowe; lub (iii) będzie zalegać z płatnościami; lub (iv) zawiesi uiszczanie płatności na rzecz Sprzedawcy bądź jakiegokolwiek innego dostawcy; lub (v) stanie się niewypłacalny, lub (vi) według uzasadnionej opinii Sprzedawcy, może z dowolnego powodu mieć trudności z windykacją niezapłaconych mu kwot; wówczas Sprzedawca może, wedle własnego uznania i bez ponoszenia odpowiedzialności ani bez uszczerbku dla swoich pozostałych praw lub środków prawnych przysługujących mu na mocy niniejszej Umowy, zbyć Produkty w drodze i zawiesić bądź anulować dalsze dostawy w ramach niniejszej Umowy lub zażądać zapłaty zaliczki lub wystarczającego zabezpieczenia płatności w formie gwarancji bankowej na żądanie wystawionej przez Bank zaakceptowany przez Sprzedającego na piśmie.
 
 
6        Dostawa, opóźnienia oraz nieprzyjęcie dostawy
 
6.1    O ile Strony nie uzgodniły inaczej, dostawy realizowane są na warunkach DDU (do magazynu Kupującego lub innego miejsca wyznaczonego przez Kupującego, na terenie Polski) zdefiniowanych w Incoterms 2010. W takich przypadkach W przypadku, związane z Produktem ryzyka i odpowiedzialność przechodzą na Kupującego z chwilą podstawienia środka transportu pod rozładunek.
6.2    Jeśli Zamówienie ma być dostarczane partiami, każda partia stanowić będzie odrębną dostawę w ramach Umowy, do której stosuje się postanowienia pkt 5-6 OWS. Niezrealizowanie przez Sprzedawcę dostawy jakiejkolwiek partii zgodnie z niniejszymi Warunkami, bądź wysunięcie jakichkolwiek roszczeń przez Kupującego w stosunku do jakiejkolwiek części dostaw nie będzie miało wpływu na pozostałe dostawy.
6.3    W przypadku, gdy Kupujący dokonuje odbioru Produktu od Sprzedawcy własnym staraniem, w tym za pomocą przewoźnika lub innej osoby zaangażowanej przez Kupującego, związane z Produktem ryzyka i odpowiedzialność przechodzą na Kupującego z chwilą wydania Produktu z magazynu Sprzedawcy osobie dokonującej odbioru, w szczególności osobie prowadzącej środek transportu.
6.4    Przed ustalonym terminem dostawy/odbioru, Kupujący powinien przekazać Sprzedawcy informacje umożliwiające identyfikację osoby uprawnionej do odebrania Produktów. W przypadku nie przekazania Sprzedawcy takich informacji w odpowiednim wyprzedzeniem albo w razie nieobecności upoważnionej do dokonania odbioru osoby w terminie i miejscu dostawy lub odbioru, Sprzedawca może wydać Produkt dowolnej osobie czynnej w miejscu i terminie dostawy (w szczególności przewoźnikowi, który stawi się po odbiór z placówki Sprzedawcy albo dowolnej osoby obecnej w miejscu dostawy dokonywanej staraniem Sprzedawcy), zaś osoba ta będzie uważana za uprawnioną do dokonywania w imieniu Kupującego wszystkich czynności związanych z odbiorem Produktu, jego sprawdzeniem, reklamacjami itp. (wydanie Produktu takiej osobie będzie uważane za jego wydanie samemu Kupującemu, na jego ryzyko i odpowiedzialność).
6.5    W przypadku, gdy Strony nie poczyniły szczegółowych uzgodnień odnośnie jakości i opakowania Produktów, domniemywać się będzie, że dostarczane winny być Produkty o jakości odpowiadającej średnim wymaganiom dla danego gatunku i rodzaju Produktów, i że winny one być opakowane lub pozbawione opakowania – wg obowiązujących przepisów oraz standardów obowiązujących w przedsiębiorstwie Sprzedawcy lub w przedsiębiorstwach jego dostawców (w szczególności producentów Produktów).
6.6    Koszt opakowania innego niż określone wyżej w treści pkt 6.5, a którego to opakowania Kupujący zażądał, obciąża Kupującego po cenie kosztów własnych Sprzedawcy. Kupujący może zostać obciążony również kosztami żądanego zabezpieczenia lub ubezpieczenia Produktu na czas transportu.
6.7    W przypadku, jeżeli Sprzedawca zapewnia transport Produktów do uzgodnionego miejsca dostawy, Kupujący zobowiązany jest zapewnić dokonanie niezwłocznego rozładunku Produktów w tym miejscu, zaś ryzyka związane z ładunkiem przechodzą na Kupującego w chwili podstawienia pod rozładunek środka transportu z tym ładunkiem.
6.8    Kupujący zobowiązany jest skontrolować w szczególności stan ładunku oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonych Produktów natychmiast po ich dostarczeniu (wydaniu) i dokonać właściwej adnotacji na liście przewozowym lub innym dowodzie wydania, a także zgłosić przewoźnikowi i Sprzedawcy ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie oraz umożliwić przedstawicielowi Sprzedawcy zbadanie, w niezwłocznym terminie, nienaruszonych (w tym nieprzetworzonych) Produktów. Zgłoszenia przewoźnikowi należy dokonać natychmiast przy odbiorze (z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa, w tym przepisów przewozowych - w szczególności na dokumencie przewozowym), zaś zgłoszenia Sprzedawcy należy dokonać nie później niż w tym samym dniu roboczym, w którym nastąpił dostawa, której zgłoszenia te dotyczą. Zgłoszenia powinny nastąpić w formie pisemnej oraz dodatkowo (dotyczy tylko zgłoszenia do Sprzedawcy) pocztą elektroniczną. Uchybienie przez Kupującego obowiązkom określonym w zdaniach poprzedzających skutkuje zwolnieniem Sprzedawcy od odpowiedzialności związanej z jakością Produktu.
6.9    Dokonanie przez Kupującego odbioru Produktów bez ich zbadania lub nie zgłoszenie zastrzeżeń natychmiast przy odbiorze Produktów będzie uważane za potwierdzenie, że Produkty zostały dostarczone prawidłowo, we właściwej ilości i posiadają prawidłowe cechy i właściwości - z zastrzeżeniem poniższych pkt 6.10-6.11 oraz pkt 8.
6.10    Jeśli ze względu na rodzaj opakowania albo z innego powodu nie leżącego po stronie Kupującego, nie jest obiektywnie możliwe wykonanie natychmiastowej kontroli dostarczonego Produktu, kontrola przy odbiorze powinna obejmować co najmniej list/dokument przewozowy, ilość i stan opakowań, dane dotyczące oznaczenia Produktu na opakowaniu oraz uszkodzenia możliwe do zaobserwowania z zewnątrz. Natychmiast, kiedy stanie się to obiektywnie możliwe, najpóźniej jednak przy rozpakowaniu Produktu, zanim zostanie on wykorzystany (w szczególności przetworzony), powinna być przeprowadzona szczegółowa, pełna kontrola Produktu. Postanowienia powyższego pkt 6.8 zdania od drugiego do czwartego - stosuje się odpowiednio.
6.11    W przypadkach, gdyby przy odbiorze dostawy Produktów albo w trakcie ich kontroli dokonywanej zgodnie z treścią postanowień poprzedzających, nie było – przy zachowaniu najwyższej profesjonalnej staranności – możliwe stwierdzenie niezgodności Produktu z Umową albo stwierdzenie istnienia wady Produktu, w szczególności w przypadku, gdy wada Produktu ujawniła się później, wówczas termin zgłoszenia reklamacji wynosi 7 (siedem) dni od dnia, w którym przy zachowaniu takiej staranności zauważenie wady było najwcześniej możliwe - pod rygorem zwolnienia Sprzedawcy od odpowiedzialności związanej z jakością tego Produktu.
6.12    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia jakimkolwiek terminom wynikającym z zawarcia lub wykonywania Umowy, jeżeli uchybienia te nie wynikają z jego wyłącznej winy.
6.13    W przypadku, gdy Stronie stanie się wiadomym, że nie będzie w stanie dotrzymać ustalonego umową terminu, powinna o tym niezwłocznie poinformować drugą Stronę, podając równocześnie przewidywany termin zrealizowania obowiązków, których dotyczy opóźnienie.
6.14    Jeśli termin dostawy ulegnie przesunięciu z powodu okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi winy, w szczególności okoliczności przewidzianych w treści niniejszych OWS, Sprzedawca może przesunąć także następne dostawy w odpowiedni sposób (o odpowiedni czas) i nie odpowiada za skutki takiego przesunięcia.
6.15    Jeśli zwłoka Sprzedawcy dostawy dotyczy Produktów niestandardowych (w rozumieniu pkt 3.15), Kupujący może odstąpić od umowy wyłącznie wtedy, gdy zwłoka była dłuższa niż 30 dni. Jeśli Kupujący nie skorzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zaistnienia podstawy do odstąpienia, po upływie tego terminu nie może on już od Umowy odstąpić na tej podstawie, zaś nowy termin dostawy wskazany w przesłanym mu przez Sprzedawcę zawiadomieniu powinien być uznany za wiążący Strony nowy termin dostawy.
 
 
7        Zastrzeżenie prawa własności
 
7.1    Ryzyko związane z Produktami przechodzi na Kupującego od momentu zaoferowania Kupującemu wydania Produktów. Jednakże, prawo własności Produktów przechodzi na Kupującego dopiero w momencie całkowitej zapłaty Sprzedawcy: (i) kwot należnych w związku ze sprzedażą Produktów; oraz (ii) wszelkich innych kwot należnych lub które staną się należne na rzecz Sprzedawcy ze strony Kupującego z dowolnego tytułu.
7.2    Do momentu przejścia prawa własności do Produktów na Kupującego, Kupujący: (i) pozostaje w posiadaniu Produktów na zasadach powiernictwa jako depozytariusz Sprzedawcy; (ii) ma obowiązek przechowywać Produkty (bez ponoszenia przez Sprzedawcy żadnych kosztów z tym związanych) oddzielnie od innych Produktów należących do Kupującego bądź osoby trzeciej w taki sposób, by można je było łatwo zidentyfikować jako własność Sprzedawcy; (iii) nie może niszczyć opakowania Produktów ani zamazywać czy w inny sposób ukrywać znaków identyfikacyjnych odnoszących się do Produktów, bądź na nich umieszczonych; oraz (iv) ma obowiązek utrzymywać Produkty w zadowalającym stanie i ubezpieczyć je w imieniu Sprzedawcy od wszelkiego ryzyka do wysokości ich ceny całkowitej.
7.3    Prawo Kupującego do posiadania Produktów wygasa natychmiast, gdy: (i) w stosunku do Kupującego ogłoszona zostanie upadłość bądź Kupujący rozpocznie postępowanie układowe z wierzycielami, lub też w inny sposób będzie korzystać z obowiązujących w danym czasie przepisów ustawowych dotyczących ulg dla niewypłacalnych dłużników, bądź zwoła zgromadzenie wierzycieli (formalne bądź nieformalne), lub ogłosi likwidację (dobrowolną lub przymusową) inną niż dobrowolna likwidacja wypłacalnego przedsiębiorstwa przeprowadzana w związku z przekształceniem lub połączeniem; lub wyznaczony zostanie administrator, syndyk lub zarządca dla przedsiębiorstwa Kupującego lub jego części; lub w sądzie zostaną złożone dokumenty o ustanowienie zarządcy dla Kupującego, lub Kupujący, jego zarząd lub posiadacz kwalifikowanego zabezpieczenia na aktywach poinformują o zamiarze wyznaczenia zarządcy; lub podjęta zostanie uchwała o likwidacji; lub zostanie złożony w sądzie wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego Kupującego lub o przyznanie nakazu ustanawiającego zarząd sądowy w odniesieniu do Kupującego; lub wszczęte zostanie postępowanie związane z niewypłacalnością lub potencjalną niewypłacalnością Kupującego; bądź (ii) z majątku Kupującego zostanie przeprowadzona egzekucja, prawna bądź oparta na prawie słuszności, lub uzyskany zostanie nakaz takiej egzekucji, bądź Kupujący nie będzie przestrzegać lub nie wypełni swoich zobowiązań określonych w niniejszej Umowie lub jakiejkolwiek innej umowie zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, lub nie będzie w stanie spłacić swoich długów, bądź zaprzestanie prowadzenia działalności handlowej; lub (iii) Kupujący obciąży, zastawi lub w inny sposób dokona obciążenia któregokolwiek z Produktów.
7.4    Zastrzeżenie prawa własności nie ogranicza praw Sprzedawcy do dochodzenia zapłaty za Produkty.
7.5    Kupujący udziela Sprzedawcy, jego agentom oraz pracownikom nieodwołalnego pozwolenia na wejście w dowolnym czasie do każdego miejsca (włączając w to pokonanie, np. zniszczenie, zamknięć), gdzie znajdują się Produkty lub mogłyby być składowane, w celu dokonania inspekcji takich Produktów lub, w przypadku, gdy prawo do posiadania tych Produktów przez Kupującego wygasło, celem ich odzyskania.
7.6    W momencie rozwiązania Umowy, bez względu na powód takiego rozwiązania, określone w niniejszym punkcie 7 prawa Sprzedawcy pozostają w mocy.
 
 
8        Gwarancje oraz odpowiedzialność za jakość
 
8.1    Sprzedawca gwarantuje, że w momencie dostawy Produkty są zgodne ze specyfikacją wynikającą z jego dokumentacji technicznej. Odpowiedzialność za posiadanie przez dany Produkt określonych cech lub za przydatność danego Produktu do konkretnych celów Sprzedawca może ponosić wyłącznie pod warunkiem, że udzielił Kupującemu pisemnego zapewnienia, że Produkt posiada określone cechy albo że jest on przydatny do tych celów. W przypadku braku takiego zapewnienia ze strony Sprzedawcy, wybór Produktu oraz ocena jego cech i jego przydatności do konkretnych celów, objęte są ryzykiem Kupującego.
8.2    O ile co innego nie wynika z wyraźnych pisemnych uzgodnień Stron, gwarancja jakości na Produkt zostaje udzielona na okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia zaoferowania wydania Kupującemu tego Produktu.
8.3    Niniejsza gwarancja udzielana jest przez Sprzedawcę z zastrzeżeniem poniższych warunków, a Sprzedawca nie będzie na żadnej podstawie ponosić odpowiedzialności związanej z jakością Produktów: (i) za wady wynikające z rysunków, projektów lub specyfikacji dostarczonych przez Kupującego; (ii) za wady związane z normalnym zużyciem Produktów, za uszkodzenia, zaniedbania oraz skutki nietypowych warunków użytkowania Produktów, za skutki niewłaściwego składowania, stosowania, serwisowania, utrzymywania lub obsługi Produktów albo rzeczy wytworzonych z tych Produktów, oraz za skutki innego niewłaściwego postępowania z Produktem, w szczególności postępowania w sposób niezgodny z treścią instrukcji i zaleceń Sprzedawcy albo producenta Produktu, albo wbrew zasadom ostrożności, staranności lub sztuki (np. budowlanej, konstrukcyjnej, montażowej, technicznej); (iii) gdy doszło już do przetworzenia (w tym użycia albo zużycia, w jakikolwiek sposób) Produktu - pomimo, że stwierdzenie wady było możliwe przed przystąpieniem do jego przetwarzania lub innego używania; (iv) gdy Kupujący uchybił terminowi płatności należności obciążającej go wobec Sprzedawcy albo terminowi wykonania innego zobowiązania wobec Sprzedawcy; (vi) gdy Kupujący nie dopełnił obowiązków wynikających z niniejszych OWS.
8.4    Dopuszczalny stopień uszkodzenia powłok malarskich w okresie gwarancji, który nawet w przypadku jego wystąpienia nie będzie traktowany jako związany z jakością produktów malarskich (i nie będzie objęty odpowiedzialnością Sprzedawcy na żadnej podstawie), będzie określany następująco: (i) stopień Ri3 skorodowania powłoki malarskiej wg. PN ISO 4628-3  będzie akceptowalny, podczas gdy stopień Ri4 nie będzie akceptowalny ; (ii) stopień D2 S5 spęcherzenia wg PN- ISO 4628-2 będzie akceptowalny, podczas, gdy stopień D3 S2 nie będzie akceptowalny; (iii) stopień Q3 S2-a złuszczenia wg PN- ISO 4628-5 będzie akceptowalny, podczas gdy stopień Q3 S2-b nie będzie akceptowalny; (iv) stopień D2 S3-b spękania wg PN- ISO 4628-4 będzie akceptowalny, podczas gdy stopień D2 S3-c nie będzie akceptowalny.
8.5    Niezależnie od innych postanowień Umowy albo OWS, Sprzedawca nie ponosi, na żadnej podstawie, odpowiedzialności za jakość Produktów (a dany obszar, na którym użyto Produktów) nie będzie uznawany za wadliwy) w przypadkach:
             (i)         wystąpienia wad produktów użytych do wykonania powłok malarskich na obszarach stanowiących nie więcej niż 3% całości pomalowanej powierzchni na danej pozycji;
           (ii)         gdy występuje całkowity brak powłoki lub gdzie występuje podziurawienie, porowatość albo utrata przylegania, dopuszczające do widocznego działania korozji w stopniu niższym niż Ri-3 (według definicji ISO 4628/3);
          (iii)         gdy w powłoce występują pęknięcia, bąble, spłowienie, plamy, utrata koloru czy utrata połysku, jeżeli powłoka zapewnia skuteczną ochronę przed korozją;
          (iv)         jeżeli aplikacja Produktów została wykonana z uwzględnieniem dokumentacji technicznej Produktów i instrukcji producenta i Sprzedawcy, w sposób przyjęty i zaaprobowany przez Sprzedawcę, i udokumentowana codziennymi sprawozdaniami oraz końcowym raportem;
           (v)         uszkodzenia systemu powłok spowodowanego czynnikami zewnętrznymi, w tym m.in. pogorszeniem stanu powłoki spowodowanego spawaniem lub stosowaniem innych metod wewnętrznego ogrzewania, stosowaniem niewłaściwej procedury mycia, oddziaływaniem środkami aktywnymi chemicznie albo prądami błądzącymi, w szczególności działaniem elektrochemicznym wynikającym z obecności w sąsiedztwie metali wchodzących w reakcję katodową z materiałem obiektu pokrytego powłoką malarską wykonaną z Produktów, profilowaniem, zanieczyszczeniem środowiska, uszkodzeniami mechanicznymi, albo czynnikami takimi jak pożar, eksplozje, kolizje, wypadki losowe i wszelkie inne nietyoiwe zdarzenia;
          (vi)         małych obszarów wadliwych powierzchni malarskich, między innymi takich jak drabiny, balustrady, platformy drabin, zwoje ogrzewnicze, drągi łączące, szwy spawalnicze, nity, śruby, powierzchnie kontaktu między profilami i wszelkie inne części wyposażenia i dodatki o małej powierzchni, które, ze względu na swój kształt, właściwości lub konfigurację, powodują nadmierne trudności w dokonaniu wymaganych przygotowań oraz aplikacji;
        (vii)         obejmujących wszelkie uszkodzenia powłok malarskich na powierzchniach, na których - bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia ze Sprzedawcą - przeprowadzone były jakiekolwiek inne prace za wyjątkiem przemalowań wykonywanych według instrukcji zawartych w dokumentacji systemu malarskiego.
8.6    W przypadku, gdy Umowa dotyczy Produktów nabywanych przez Kupującego dla potrzeb ich zastosowania w konkretnym przedmiocie/obiekcie (w szczególności technicznym, budowlanym, inżynieryjnym), którego zdefiniowanie możliwe jest już w chwili zawarcia tej Umowy, wówczas stosuje się następujące zasady:
             (i)         jakość tych Produktów będzie ustalana na podstawie wymalowań na powierzchniach referencyjnych, które będą stanowiły bazę porównawczą (z zastrzeżeniem pkt 8.6.(ii)), przy czym jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy za jakość tych Produktów może być ponoszona wyłącznie pod warunkiem wykonania przez Kupujacego takich powierzchni referencyjnych i zachowania przy tym następujących zasad ich wykonywania: (i) powłoki malarskie na powierzchniach referencyjnych będą nałożone przez Kupującego albo przez osobę trzecią przez niego wskazaną, i oznaczone wg wytycznych PN EN ISO 12944-7 podczas wykonania prac malarskich, w obecności przedstawiciela Sprzedawcy. Ich liczba, wielkość i położenie na Obiekcie będą uzgodnione przez Strony, i - po ich wykonaniu zostaną oznaczone na pisemnej (pod warunkiem nieważności) dokumentacji projektowej, która musi zostać przekazana przedstawicielowi Kupującego w chwili zakończenia wykonywania powłok na tych powierzchniach referencyjnych - pod rygorem uchylenia wszelkiej odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość tych Produktów; (ii) prawidłowość wykonania każdej z powłok powierzchni referencyjnych (kontrolnych) potwierdzona będzie pisemnym (pod rygorem nieważności) protokołem PN EN ISO 12944-7, podpisanym przez przedstawicieli Stron oraz przez faktycznego wykonawcę robót związanych z wykonaniem tych powłok; (iii) przedstawiciel Sprzedawcy ma prawo wstrzymać roboty, jeśli stwierdzi odstępstwo od warunków określonych w niniejszej umowie albo w dokumentacji technicznej produktów malarskich, do czasu spełnienia przez Kupującego takich wymogów; (iv) niewykonanie powłok referencyjnych w sposób należyty, niezastosowanie się przez Kupującego albo faktycznego wykonawcę tych powłok referencyjnych do poleceń przedstawiciela Sprzedawcy lub nie spełnienie któregokolwiek z warunków dotyczących procesu malowania, skutkować będzie automatycznym wyłączeniem i wygaśnięciem niniejszej gwarancji oraz wszelkiej odpowiedzialności Kupującego i producenta, związanej z jakością tych Produktów, niezależnie od podstaw tej odpowiedzialności; (v) Kupujący powiadomi Sprzedawcę, pisemnie albo pocztą elektroniczną, o terminie wykonania prac na powierzchniach  referencyjnych z wyprzedzeniem co najmniej 3 (trzech) dni roboczych;
           (ii)         Jeżeli w okresie gwarancji na powłokach malarskich wykonanych przez Kupującego z Produktów kupionych od Sprzedawcy pojawią się uszkodzenia, które w identyczny sposób nie wystąpią równocześnie na powłokach malarskich powierzchni referencyjnych wykonanych zgodnie z wymogami określonymi w pkt 8.6.(i), domniemywać się będzie (w sposób wiążący Kupującego i jego następców prawnych, i z wyłączeniem możliwości prowadzenia dowodu przeciwnego), że przyczyną tych uszkodzeń nie były wady Produktów ani niezgodność tych Produktów z Umową;
          (iii)         Sprzedawca zobowiązany jest zapewnić dokonywanie, w odstępach nie dłuższych niż roczne (najwcześniej po 10-ciu miesiącach i najpóźniej po 14-tu miesiącach po wykonaniu aplikacji lub po poprzedniej inspekcji), inspekcji powłok malarskich wykonanych przy użyciu Produktów, i przedstawić Sprzedawcy pisemny raport o ich stanie, pod rygorem uchylenia wszelkiej odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość tych Produktów;
          (iv)         pojawiające się ewentualnie uszkodzenia i wady w powłoce wykonanej przy użyciu Produktów, mające powierzchnię nie przekraczającą 3% powierzchni danej pozycji, Kupujący winien naprawić własnym staraniem i na swój koszt, z użyciem takich samych Produktów albo innych Produktów, na których zastosowanie Sprzedawca wyraził pisemną zgodę, oraz stosując się do dokumentacji technicznej i instrukcji wykonywania aplikacji takich Produktów;
           (v)         jeżeli wykonanie napraw nie zostanie poprzedzone pisemnym uzgodnieniem ze Sprzedawcą, albo nie zostaną dotrzymane warunki określone w pkt (iv), to dalsza odpowiedzialność Sprzedawcy za jakość zostanie ograniczona tylko do  94% całej pomalowanej powierzchni;
          (vi)         przed rozpoczęciem napraw jakichkolwiek wad, w związku z którymi mogą zostać zgłoszone roszczenia związane z jakością Produktu, Kupujący musi uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy na wybór wykonawcy tych robót, oraz musi zapewnić Sprzedawcy możliwość dokonania inspekcji obiektu, którego te naprawy mają dotyczyć. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór ani za zachowania wykonawcy, nawet jeżeli wyraził na niego zgodę;
        (vii)         w każdym czasie Sprzedawca ma prawo do nadzorowania napraw - w przypadku wystąpienia przez niego z takim żądaniem, Kupujący zobowiązuje się zapewnić przedstawicielowi/przedstawicielom Sprzedawcy odpowiednie miejsce zamieszkania i utrzymanie.
8.7    Do zgłaszania przez Kupującego reklamacji związanych z jakością Produktu, w zakresie wad, które przy zachowaniu należytej profesjonalnej staranności nie mogły być zauważone do chwili dokonania przez Kupującego odbioru Produktu, stosuje się postanowienia pkt 6.10 i 6.11 niniejszych OWS.
8.8    Na Kupującym spoczywa ciężar udowodnienia, że uszkodzenie, strata, lub poniesiony koszt spowodowane są wadą Produktu i wynikają z postępowania zgodnie z dokumentacją/specyfikacją techniczną Produktu, instrukcjami Sprzedawcy i Producenta, oraz wszelkimi innymi warunkami określonymi w niniejszych OWS i w Umowie.
8.9    Jeśli Sprzedawca otrzyma dokonane w sposób przewidziany w niniejszych OWS zgłoszenie wady Produktu objętej gwarancją, Sprzedawca powinien w odpowiednim terminie – nie krótszym jednak niż 30 (trzydzieści) dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji (chyba, ze przyczyn nie zawinionych przez Sprzedawcę, np. logistycznych, technicznych, organizacyjnych, niezbędny jest termin dłuższy) – podjąć decyzję odnośnie zasadności reklamacji. W razie nie złożenia przez Sprzedawcę żadnego oświadczenia w tym przedmiocie, wykluczone jest domniemywanie jego woli (w szczególności nie będzie się domniemywać uznania przez Sprzedawcę zasadności reklamacji i roszczeń Kupującego).
8.10    W przypadku, gdy reklamacja jest zasadna:
             (i)         wyłącznie do uznania Sprzedawcy należy decyzja o tym, czy zostanie dostarczony nowy Produkt zamiast wadliwego (w tym przypadku zobowiązanie Sprzedawcy obejmuje też konieczny transport Produktu dostarczanego w zamian za Produkt wadliwy) czy też Sprzedawca zapewni usunięcie wady powierzchni malarskiej wadliwej wskutek wady reklamowanego Produktu;
           (ii)         jeśli Sprzedawca nie dostarczy nowego Produktu zamiast wadliwego albo nie usunie wad, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia, w którym upłynął termin na podjęcie decyzji odnośnie zasadności reklamacji, a zwłoka Sprzedawcy wynosi powyżej 30 (trzydziestu) dni, Kupujący ma prawo żądać odpowiedniego zmniejszenia ceny wadliwego Produktu albo - jeśli nadal istniejąca wada jest istotna (tj. uniemożliwia używanie Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem) - ma również prawo odstąpić od Umowy sprzedaży tego wadliwego Produktu i żądać rozliczenia związanego z odstąpieniem, ale bez żądania odszkodowania (z zachowaniem przez Sprzedawcę prawa do wymiany w każdym czasie Produktu wadliwego na nowy, wolny od wad oraz prawa do usunięcia wad, co będzie uchylać skutki dokonanego przez Kupującego odstąpienia od Umowy);
          (iii)         poza tymi określonymi wyżej w pkt 8.10.(i)-(ii), wyłączone są wszelkie inne roszczenia wobec Sprzedawcy związane z jakością Produktów.
8.11Jeśli przed przystąpieniem do, albo w trakcie przetwarzania lub używania Produktu możliwe jest, przy zachowaniu najwyższej profesjonalnej staranności, stwierdzenie, że Produkt zawiera wady, z tytułu których Kupujący może mieć prawo dochodzenia roszczeń wobec Sprzedawcy, Kupujący i każdy innych podmiot władający Produktem musi wstrzymać się od przetworzenia i używania (albo od dalszego przetwarzania i używania) tego Produktu. W takim wypadku Kupujący ma obowiązek zabezpieczyć wadliwy Produkt i - do chwili jego zwrotu Sprzedawcy - przechowywać go w oryginalnych opakowaniach.
8.12    Zużycie ponad 10% Produktu objętego daną dostawą, będzie równoznaczne z zaakceptowaniem przez Kupującego jakości całego Produktu objętego tą dostawą, i zrzeczeniem się przez Kupującego wszelkich roszczeń związanych z jakością tego Produktu. Nie dotyczy to sytuacji, w których zauważenie wady, przy zachowaniu najwyższej profesjonalnej staranności, nie było możliwe przed przystąpieniem do przetwarzania lub używania Produktu, albo w trakcie przetwarzania lub używania Produktu - w takim przypadku zdanie poprzedzające znajduje zastosowanie tylko do tej części Produktu, która została przetworzona już po tym, jak zauważenie wady, przy zachowaniu najwyższej profesjonalnej staranności, stało się najwcześniej możliwe.
8.13    Kupujący ma obowiązek udostępnić Sprzedawcy reprezentatywne próbki Produktu, którego dotyczy reklamacja, umożliwić zbadanie całego Produktu (zarówno przetworzonego, jak i nieprzetworzonego), którego dotyczy reklamacja, jak również przekazać wszelkie żądane przez Sprzedawcę informacje i dokumenty dotyczące zastosowanych technologii obróbki Produktu oraz okoliczności i warunków, w których Produkt został użyty.
8.14    Koszty czynności Sprzedawcy i/lub producenta Produktów, i koszty świadczeń zatrudnionych przez nich osób i podmiotów, związanych z bezzasadną reklamacją, zostaną pokryte przez Kupującego.
8.15    Obowiązki Kupującego związane z jakością Produktu, reklamacjami lub dochodzeniem jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy, dotyczą także następców prawnych Kupującego.
 
 
9        Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy
 
9.1    O ile z Umowy jednoznacznie nie wynika co innego, postanowienia niniejszych OWS definiują całość odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego związanej z jakością Produktów oraz z zawarciem, treścią, interpretacją, wykonaniem, niewykonaniem albo nienależytym wykonaniem Umowy.
9.2    Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych OWS, mając na względzie kwestię proporcjonalności pomiędzy wartością Produktu, marżą Sprzedawcy oraz potencjalną stratę lub szkodę, którą może ponieść Kupujący w związku z nienależytą jakością Produktów albo z niewykonaniem albo nienależytym wykonaniem Umowy przez Sprzedawcę, całkowita, łączna odpowiedzialność Sprzedawcy, w tym łącznie odpowiedzialność wspomniana w pkt 9.1 oraz wszelka odpowiedzialność deliktowa, niezależnie od faktycznych i prawnych podstaw tej odpowiedzialności, ograniczona jest łącznie do wysokości 115% (stu piętnastu procent) ceny netto Produktów, z którymi odpowiedzialność ta pozostaje w związku, i w żadnym wypadku łączna suma tej odpowiedzialności nie może przekroczyć łącznej ceny netto Produktów kupionych i odebranych przez Kupującego w okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających wystąpienie przez Kupującego z roszczeniem wobec Sprzedawcy.
9.3    W przypadku, jeżeli Sprzedawca świadczy usługi na rzecz Kupującego, Sprzedawca będzie postępował z należytą ostrożnością, jednakże, w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości ustala się, że usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego podlegają odpowiednio postanowieniom niniejszych OWS, w szczególności odpowiedzialność za nie mieści się w limicie określonym wyżej w pkt 9.2.
9.4   Wszelkie warunki oraz inne zasady wynikające z przepisów prawnych (w tym przepisy o rękojmi za wady, przepisy o odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy), a mogące dotyczyć ponoszenia przez Sprzedawcę, na jakichkolwiek podstawach, jakiejkolwiek odpowiedzialności, zostają - w najszerszym prawnie dozwolonym zakresie - wyłączone. W szczególności, odpowiedzialność Sprzedawcy związana z zawarciem, wykonaniem, niewykonaniem albo nienależytym wykonaniem Umowy, albo z jakością Produktów, niezależnie od faktycznych lub prawnych podstaw i tytułów tej odpowiedzialności:
             (i)         nie obejmuje naprawienia szkód poniesionych przez Kupującego z tytułu:
(a)     utraty spodziewanych korzyści;
(b)    strat produkcyjnych - w szczególności w związku z poniesieniem przez Kupującego nakładów związanych z wykonywaniem przez Kupującego zobowiązań na rzecz osób trzecich, w tym także w związku z ewentualną potrzebą zwiększenia albo ponownego poniesienia przez Kupującego takich nakładów;
(c)     roszczeń osób trzecich, w tym roszczeń o zapłatę przez Kupującego kar umownych i odszkodowań;
(d)    szkód pośrednich, w tym wadliwości, niewykonania albo nienależytego wykonania wyrobów, do których wytworzenia zostały albo miały zostać użyte Produkty objęte Umową zawartą przez Kupującego ze Sprzedawcą, w tym składników majątku należących do osób trzecich, ani żadnych innych szkód pośrednich lub wtórnych. Kupujący zwolni i zabezpieczy Sprzedawcę od odpowiedzialności w stosunku do wszelkich roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie w związku z takimi stratami lub szkodami;
(e)    uszkodzeń obiektu, w którym albo przy którego wykonaniu użyto Produktów, lub jego zawartości, utraty albo ograniczenia czasu lub możliwości użytkowania takiego obiektu, kosztów robocizny i materiałów nie wyszczególnionych tutaj, i tym podobnych związanych z naprawą powłok, oraz utraty dochodów lub wpływów, a nadto wydatków poniesionych przez Kupującego lub osobę trzecią z powodu działań pracowników, agentów, operatorów lub najemców Obiektu, a także wszelkich innych roszczeń osób trzecich;
(f)      szkód wyrządzonych komukolwiek przez Produkt lub w związku z jego posiadaniem lub użyciem – za wyjątkiem obowiązkowej, nie dającej się ograniczyć wolą stron, odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
(g)     utraty renomy rynkowej Kupującego, utraty dobrego imienia, utraty referencji itp.;
(h)    innych strat handlowych, opłat portowych, opłaty za dokowanie, uszczuplenia wartości firmy;
(i)      skutków posiadania albo nie posiadania przez dany Produkt określonych cech ani skutków przydatności lub nieprzydatności danego Produktu do konkretnych celów - z zastrzeżeniem pkt 8.1 zdanie drugie OWS;
           (ii)         jest ograniczona wyłącznie do obowiązków Sprzedawcy opisanych w treści niniejszych OWS;
          (iii)         może być ponoszona tylko pod warunkiem dopełnienia przez Kupującego wszystkich obowiązków i formalności przewidzianych w treści niniejszych OWS (w szczególności terminowego zgłoszenia stwierdzonych wad i wstrzymania przetwarzania i używania Produktu) - zaś uchybienie przez Kupującego jakiemukolwiek obowiązkowi skutkuje wygaśnięciem wszelkiej odpowiedzialności Kupującego związanej z Umową i Produktem, których dotyczył ten obowiązek obciążający Kupującego;
          (iv)         w całości wygasa w przypadku nie dokonania przez Kupującego terminowej zapłaty całej ceny (i ewentualnie innych należności) przysługujących Sprzedawcy (zapłata po terminie nie przywraca tej odpowiedzialności).
9.5   Roszczenie o odszkodowanie z powodu zwłoki Sprzedawcy w wykonaniu dostawy może być wypłacone jedynie wtedy, gdy Kupujący odstąpił z tego powodu od Umowy, albo gdy przez Strony zostało zawarte co do tego odrębne porozumienie na piśmie.
9.6   Wszelkie roszczenia mogące przysługiwać Kupującemu wobec Sprzedawcy muszą być Sprzedawcy zgłaszane na piśmie najpóźniej w terminie 1 (jednego) miesiąca od chwili zaistnienia okoliczności, która może stanowić faktyczną podstawę danego roszczenia. Jednocześnie z przedstawieniem roszczenia, Kupujący zobowiązany jest przedstawić Sprzedawcy dowody zaistnienia wszystkich okoliczności, z których roszczenia te wynikają. Jeżeli skonkretyzowanie przez Kupującego w tym terminie wielkości swojego roszczenia nie jest, przy dołożeniu najwyższej zawodowej staranności, obiektywnie możliwe, Kupujący zobowiązany jest skonkretyzować w tym zgłoszeniu przynajmniej przedmiot i możliwą do oszacowania wielkość roszczenia. Zaniechanie takiego przedstawienia Sprzedawcy przez Kupującego swojego roszczenia (wraz z dowodami zaistnienia okoliczności uzasadniających to roszczenie) w tym terminie, skutkuje wygaśnięciem tego roszczenia w całości, bez możliwości jego zgłoszenia i dochodzenia przez Kupującego w terminie późniejszym.
9.7   Jeśli osoba trzecia występuje przeciwko Kupującemu z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanym Kupującemu przez Sprzedawcę Produktem lub z wyrobami, do których wytworzenia użyto Produktów sprzedanych Kupującemu przez Sprzedawcę, Kupujący powinien o tym natychmiast powiadomić Sprzedawcę umożliwiając mu uczestnictwo w postępowaniach związanych z roszczeniami tej osoby, przy czym Kupujący nie może uznać ani zaspokoić roszczeń tej osoby bez uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedawcy.
9.8    Warunki oraz zakres odpowiedzialności Kupującego, w szczególności za jakość Produktów, mogą być przez Strony modyfikowane na piśmie, indywidualnie w odniesieniu do danej Umowy.
 
 
10    Siła Wyższa
Strona nie ponosi odpowiedzialności ani nie zostanie uznana za winną naruszenia Umowy poprzez opóźnienie w realizacji, niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jakiegokolwiek ze swoich zobowiązań związanych z niniejszą Umową, jeśli opóźnienie lub niewykonanie: (i) spowodowane było przyczynami leżącymi poza jego kontrolą, (ii) nie mogło było być racjonalnie przewidziane w momencie zawierania Umowy, oraz (iii) nie można było go uniknąć lub mu przeciwdziałać. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, które mogą być interpretowane szerzej, w szczególności następujące zdarzenia zawsze będą uważane za pozostające poza kontrolą Strony: działania sił natury, wybuchy, powódź, burza, pożar, lub wypadek, wojna lub zagrożenie działaniami wojennymi, sabotaż, powstanie zbrojne, terroryzm, zamieszki społeczne lub rekwizycja, działania, ograniczenia, regulacje, zakazy lub środki wszelkiego rodzaju podejmowane przez władze rządowe, parlamentarne lub lokalne, regulacje importowe lub eksportowe bądź embarga, strajki, lokauty lub inne akcje protestacyjne lub spory związkowe.
 
 
11    Prawa Własności Intelektualnej
Kupujący nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej (w szczególności praw autorskich, praw z patentu, praw z rejestracji znaku Produktowego, wzoru użytkowego albo znaku zdobniczego) mogących odnosić się do Produktów albo do jakichkolwiek przedmiotów praw własności intelektualnej, w szczególności takich jak know-how, wnioski patentowe, rysunki, projekty, znaki Produktowe, nazwy domen internetowych, oprogramowanie oraz informacje techniczne, które mogły Kupującemu zostać udostępnione lub mogły zostać stworzone w wyniku realizacji Umowy, a odpowiednio Sprzedawca lub Producent pozostają wyłącznym właścicielem takich praw własności intelektualnej.
 
12    Rozwiązanie Umowy
 
12.1W przypadku zawarcia Umowy o charakterze ramowym, każda ze Stron może wypowiedzieć taką Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie następuje w formie pisemnej i nie dotyczy praw i obowiązków dotycących Produktów określonych jeszcze nie zrealizowanym w całości Zamówieniem, dla którego Sprzedawca dokonał PPP przed złożeniem albo otrzymaniem oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.
12.2Sprzedawca ma prawo jednostronnego rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym albo powstrzymać się od realizacji Umowy, w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Kupującego, albo w innych przypadkach określonych w treści Umowy, w niniejszych OWS lub w przepisach prawa, w tym w szczególności w przypadku, gdy terminy płatności obciążających Kupującego należności zostaną przekroczone co najmniej o 14 (czternaście) dni. W wypadku rozwiązania Umowy wszelkie wierzytelności przysługujące Sprzedawcy wobec Kupującego stają się natychmiast wymagalne.
12.3W przypadku zwłoki w dostawie Produktów albo zwłoki w wykonaniu świadczeń gwarancyjnych, Kupujący może dochodzić od Sprzedawcy, za okres tej zwłoki, kary umownej w wysokości odpowiadającej wysokości odsetek ustawowych od ceny netto Produktów, których dotyczy zwłoka, ale łącznie nie więcej niż 10% (dziesięć procent) wartości netto tych Produktów.
 
 
13    Inne
 
13.1    Sprzedawca jest członkiem Grupy Jotun i może wykonywać swoje zobowiązania lub korzystać ze swoich praw tu określonych samodzielnie lub poprzez innego, wskazanego przez Sprzedawcę podmiotu z Grupy Jotun, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie działania lub zaniechania takiego podmiotu traktowane będą wyłącznie jako działania lub zaniechania Sprzedawcy.
13.2    Żaden przypadek zaniechania przez Sprzedawcę wykonania jego prawa, nie może być traktowany jako rezygnacja, zrzeczenie się albo ograniczenie tego prawa i nie ma wpływu na inne postanowienia Umowy i OWS.
13.3    W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, w tym niniejszych Warunków, okazało się, stało się albo uznane zostało - w szczególności przez jakikolwiek sąd, organ administracyjny lub inne kompetentne władze - za całkowicie lub częściowo nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wykonania - nie będzie to miało wpływu na ważność Umowy jako całości, zaś nieważne postanowienie lub część postanowienia zostanie zastąpione postanowieniem, które - przy zachowaniu jego ważności i skuteczności - w możliwie największym stopniu służyć będzie realizacji tego celu, którego realizacji służyć miało postanowienie nieważne, nieskuteczne lub w inny sposób niewykonalne.
13.4    Niezależnie od treści niniejszych OWS, Umowa zawarta pomiędzy Stronami może ulec odpowiedniej zmianie w wypadku wprowadzenia bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych, z których treści wynikać będą dodatkowe obowiązki Strony. W szczególności Sprzedawca może powoływać się na wszelkie zmiany przepisów i okoliczności, które to zmiany mogą pociągać za sobą zmianę kosztów działalności lub obciążeń o charakterze publicznoprawnym, a co za tym idzie, zmianę warunków Oferty już przez Sprzedawcę złożonej Kupującemu, Zamówienia, co do którego Sprzedawca już dokonał PPP, albo już zawartej pomiędzy Stronami, lecz jeszcze nie wykonanej Umowy.
13.5    Ilekroć w niniejszych OWS albo w Umowie mowa jest o formie pisemnej, uważać się będzie, że formę tę zastrzeżono pod rygorem nieważności.
13.6    Dopuszczalne jest dochodzenie przez Sprzedawcę odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonej kary Umownej.  Niezależnie od treści innych postanowień niniejszych OWS, Sprzedawca może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania przekraczającego wartość kar umownych.
13.7    Prawa i obowiązki Kupującego określone w niniejszej Umowie nie mogą być cedowane ani przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie. Sprzedawca nie może odmówić udzielenia takiej zgody bez wskazania uzasadnionych powodów.
13.8    Zawierając Umowę Kupujący wyraża zgodę na to, by Sprzedawca przeniósł wszystkie swoje prawa i obowiązki z tej Umowy na dowolna osobę trzecią, wedle swobodnego uznania Sprzedawcy.
13.9    O ile Strony nie uzgodnią, na piśmie, inaczej, uważać się będzie, że zobowiązanie Sprzedawcy nie obejmuje żadnych innych świadczeń poza wydaniem Kupującemu Produktu stanowiącego przedmiot Umowy oraz przeniesieniem na Kupującego własności tego Produktu po otrzymaniu od Kupującego ceny sprzedaży (w szczególności zobowiązanie Sprzedawcy nie obejmuje doradztwa ani pomocy odnośnie wykorzystania Produktu).
13.10         W przypadku, gdyby dana wierzytelność Sprzedawcy wobec Kupującego nie została przez Kupującego w całości zaspokojona w terminie jej wymagalności i została (chociażby w części) skierowana (przez Sprzedawcę albo przez osobę trzecią, na którą Sprzedawca przeniósł swoją wierzytelność albo której powierzył dokonanie czynności windykacyjnych dotyczących tej wierzytelności) do windykacji sądowej lub pozasądowej, Kupujący zapłaci Sprzedawcy kwotę odpowiadającą sumie poniesionych przez Sprzedawcę albo obciążających go kosztów brutto windykacji (zarówno sądowej jak i pozasądowej). Aktualny poziom kosztów (netto) windykacji powierzanej przez Sprzedawcę osobom trzecim, wynosi do 15% (piętnastu procent) nominalnej wartości danej wierzytelności (kwota ta może być powiększana o koszty sądowe). Informacja zawarta w zdaniu poprzedzającym nie ogranicza jednak Sprzedawcy w korzystaniu z usług innych podmiotów w zakresie czynności windykacyjnych i nie ogranicza zakresu odpowiedzialności Kupującego za koszty windykacji, w szczególności nie zastępuje, nie wyłącza, ani nie ogranicza stosowania przepisów prawa mogących stanowić podstawę dochodzenia takich kosztów od Kupującego.
13.11         Zawierając Umowę Kupujący oświadcza, że postanowienia Umowy, w tym postanowienia niniejszych OWS, są przez niego w pełni akceptowane, w jego ocenie nie naruszają zasad współżycia społecznego, ustalonych zwyczajów ani interesów Kupującego, zaś zastrzeżone kary umowne nie są też wygórowane.
 
 
14    Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów
14.1 O ile nie uzgodniono w sposób odmienny na piśmie, niniejsza Umowa podlega przepisom polskiego prawa materialnego.
14.2 Wszelkie spory wynikające lub pozostające w związku z Umową, w tym wszelkie kwestie dotyczące jej istnienia, ważności, wypowiedzenia, wykonania, niewykonania lub nienależytego wykonania, albo jakości Produktów, będą rozpatrywane i rozstrzygane na drodze postępowania sądowego przez polski sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.25/02/2019