Regulamin

Przystępując do korzystania z witryny www.jotun.com lub innych strony internetowych Jotun, zgadzasz się na następujące warunki:
Ta strona internetowa, w tym zawartość, jak również dobór i układ treści poszczególnych stron lub zbiorów, są w pełni własnością Jotun, chyba że podano inaczej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jesteś uprawniony do przechowywania wypisów z witryny firmy Jotun i drukowania kopii tylko do osobistego niekomercyjnego użytku. Innego rodzaju zastosowania, reprodukcje, tłumaczenia, adaptacje, aranżacje, wszelkie inne zmiany, dystrybucja lub przechowywanie tej stronie w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków, w całości lub w części bez uprzedniej, pisemnej zgody Jotun jest zabronione. Ani Jotun, ani żadna z naszych spółek podległych nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek innej strony internetowej, która nie jest pod kontrolą Jotun, przez którą być może uzyskałeś dostęp do naszej strony internetowej, lub do których można uzyskać dostęp z naszej strony internetowej. Jotun i jej spółki podległe nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do materiałów na innych stronach internetowych.


By accessing and using www.jotun.com or other Jotun websites you agree to the following terms and conditions:    
    
INTELLECTUAL PROPERTY  
This website, including the content as well as the selection and arrangement of the content of each individual page or of the collection of the pages, are fully owned by Jotun, unless otherwise stated. This includes, but is not limited to copyright, trademarks and designs. All rights reserved.  You are allowed to store extracts from Jotun's website and to print copies of them for your personal, non-commercial use only. Any other kind of uses, reproductions, translations, adaptations, arrangements, any other alterations, distribution or storage of this site in any form and by any means, in whole or in part, without the prior written permission of Jotun is prohibited. Neither Jotun nor any of our subsidiaries are responsible for the content of any other website, which is not under the control of Jotun through which you may have gained access to our website, or to which you may gain access from our website. Jotun and its subsidiaries will accept no liability in respect of the material on any other website.    

DISCLAIMER OF LIABILITY  
Every effort is made to provide accurate and complete information. However, we cannot guarantee that there will be no errors. Jotun makes no claims, promises or guarantees about the accuracy, completeness, or adequacy of the contents of this website and expressly disclaims liability for any inaccuracies, errors and omissions in the contents of this website.   
All colours presented on the website may vary depending lighting conditions, technical equipment, different use of web browsers and monitors, finish, gloss levels, type of surface and adjacent colours. For critical colour matches we recommend use of physical painted colour samples. In some situations deviations can occur between the samples shown due to production methods, pigments etc.    
With respect to the content of Jotun websites, neither Jotun, nor its affiliates, employees and contractors make any warranty, expressed or implied or statutory, including but not limited to the warranties of non-infringement of third party rights, title, and the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose with respect to content available from the Jotun websites or other Internet resources linked from it. Neither does Jotun nor any of its subsidiaries assume any legal liability for any direct, indirect or any other loss or damage of any kind for the accuracy, completeness, or usefulness of any information, product, or process disclosed herein, nor freedom from computer virus, and do not represent that use of such information, product, or process would not infringe on privately owned rights.                                                    

This notice shall be governed by and construed in accordance with Norwegian law.    

If any provision of this notice shall be unlawful, void or for any reason unenforceable then that provision shall be deemed severable and shall not affect the validity and enforceability of the remaining provisions.