Regulamin

Przystępując do korzystania z witryny www.jotun.com lub innych strony internetowych Jotun, zgadzasz się na następujące warunki:
Ta strona internetowa, w tym zawartość, jak również dobór i układ treści poszczególnych stron lub zbiorów, są w pełni własnością Jotun, chyba że podano inaczej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jesteś uprawniony do przechowywania wypisów z witryny firmy Jotun i drukowania kopii tylko do osobistego niekomercyjnego użytku. Innego rodzaju zastosowania, reprodukcje, tłumaczenia, adaptacje, aranżacje, wszelkie inne zmiany, dystrybucja lub przechowywanie tej stronie w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków, w całości lub w części bez uprzedniej, pisemnej zgody Jotun jest zabronione. Ani Jotun, ani żadna z naszych spółek podległych nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek innej strony internetowej, która nie jest pod kontrolą Jotun, przez którą być może uzyskałeś dostęp do naszej strony internetowej, lub do których można uzyskać dostęp z naszej strony internetowej. Jotun i jej spółki podległe nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do materiałów na innych stronach internetowych.

Definicje
Kupujący oznacza osobę, firmę lub przedsiębiorstwo, które dokonuje  zakupu Produktów od Sprzedającego.
Sprzedający oznacza firmę wystawiającą fakturę na dane Produkty.
Warunki oznacza niniejsze Warunki Sprzedaży aktualizowane od czasu do czasu zgodnie z Artykułem 15.7.
Umowa oznacza dowolną umowę pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na sprzedaż i zakup Produktów, której część stanowią niniejsze Warunki.
Produkty oznacza wszelkie produkty określone w Umowie, które mają być dostarczone Kupującemu przez firmę Sprzedającego (łącznie z jakąkolwiek ich częścią lub jakimikolwiek częściami).
Zamówienie oznacza każde indywidualne zamówienie na zakup lub niezależne zamówienie podlegające osobnej realizacji bez względu na  to  czy jego realizacja następuje całościowo czy partiami.
 
1. Zasady Sprzedaży
1.1 Jeśli którykolwiek z poniższych zapisów Warunków będzie w sprzeczności do obowiązującego prawa krajowego, wówczas taki zapis powinien zostać zmodyfikowany w minimalnym zakresie, niezbędnym do uznanie jego wykonanlności taka zmiana nie może w żadnym razie wpływać na ważność innych zapisów Warunków Sprzedaży 
1.2 Z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w Artykule 1.3 poniżej, Umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostanie zawarta na przedstawionych tu Warunkach, z wyłączeniem wszelkich  innych  zasad i warunków (w tym zasad i warunków, które miałyby obowiązywać według Kupującego na mocy złożonego zamówienia, potwierdzenia zamówienia, specyfikacji bądź jakiegokolwiek innego dokumentu) lub takich, które są efektem zasad handlowych, obyczajów, praktyk lub przebiegu postępowania.
1.3 Żadne zasady i warunki dopisane do, dostarczone wraz lub zawarte w zamówieniu Kupującego, potwierdzeniu zamówienia, specyfikacji lub innym dokumencie nie będą stanowić części niniejszej Umowy tylko w oparciu o fakt, że Umowa się do takich dokumentów odnosi.
1.4 Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszelkich transakcji sprzedaży zawieranych przez Sprzedającego, a jakiekolwiek zmiany tych Warunków oraz oświadczeń odnoszących się do Produktów nie mają mocy wiążącej  o ile nie zostały  wyraźnie uzgodnione na piśmie  i opatrzone podpisem Sprzedającego. Kupujący potwierdza, że nie polegał na żadnych stwierdzeniach, obietnicach i oświadczeniach złożonych przez Sprzedającego lub w jego w imieniu, które  nie  zostały określone w tej Umowie.
1.5 Każde złożenie zamówienia lub przyjęcie przez Kupującego oferty cenowej Sprzedającego w odniesieniu do Produktów stanowić będzie ofertę Kupującego zakupu tych Produktów podlegającą niniejszym Warunkom.
1.6 Zamówienie złożone przez Kupującego nie zostanie uznane  za  przyjęte przez Sprzedającego do czasu wydania przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, bądź (jeżeli nastąpi  to  wcześniej) dostawy Produktów Kupującemu przez Sprzedającego.
1.7 Kupujący ma obowiązek dopilnować by jego  zamówienie  oraz wszelkie odnośne specyfikacje były kompletne i poprawne.
1.8 Oferta cenowa jest przedstawiana przy założeniu, że Umowa nie zostanie zawarta do momentu gdy Sprzedający wyśle Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Oferta cenowa obowiązuje wyłącznie przez okres 30 dni od daty jej wydania, pod warunkiem, że Sprzedający nie wycofa jej wcześniej.
1.9   Jeżeli Sprzedawca zapewnia Serwis Techniczny/Doradców ds. Aplikacji powłok, jako wsparcie techniczne sprzedaży, szkolenie techniczne, obserwację aplikacji, to takie wsparcie będzie udzielane na bazie najlepszej wiedzy i możliwości działania. Każde takie doradztwo lub pomoc są ujęte odrębnie w p.11.
1.10 Sprzedający gwarantuje, że wykona usługi techniczne, których świadczenie zostało uzgodnione w związku z dostawą materiału malarskiego/powłokowego zachowując odpowiednią staranność i zgodnie z wymaganiami zawodowymi. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, jakich dołożyłaby każda osoba w tych samych okolicznościach i przyjmuje odpowiedzialność tylko w przypadkach udowodnionego zaniedbania. Sprzedawca nie gwarantuje ani nie przewiduje określonego wyniku, efektu ani wytworu. Jeśli usługi obejmują szacunki lub przewidywania przyszłych zdarzeń to Sprzedawca nie udziela żadnych gwarancji co do wystąpienia takich zdarzeń w przyszłości. Usługi mają charakter wyłącznie doradczy i będą świadczone zgodnie z najlepszą wiedzą i możliwościami personelu Sprzedawcy. Kupujący jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie powierzchni i jego efekty, a wszystkie decyzje podejmowane na podstawie świadczonych usług będą na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Kupującego. gwarantuje, że przeprowadzi uzgodniony Serwis Techniczny z właściwą starannością i sztuką zawodową w powiązaniu z dostawą farb/materiałów powłokowych. Sprzedający dołoży należnych starań.

2. Zamówienia i Specyfikacje     
2.1 Ilość i opis Produktów będą zgodne z ofertą cenową przedstawioną przez Sprzedającego lub pisemnym potwierdzeniem Sprzedającego zamówienia złożonego przez Kupującego.
2.2 Wszelkie próbki, rysunki, opisy, specyfikacje oraz materiały  reklamowe   wydane   przez   Sprzedającego    oraz    wszelkie    opisy i ilustracje zawarte w katalogach i broszurach Sprzedającego są wydawane lub publikowane wyłącznie w celu przedstawienia przybliżonego wizerunku Produktów w nich opisanych. Nie stanowią one części Umowy i nie jest to sprzedaż na bazie próbek.
2.3 Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania wszelkich zmian do specyfikacji Produktów, które są niezbędne by Produkt spełniał wszelkie  normy  bezpieczeństwa  lub  inne  wymogi   ustawowe  lub, w przypadku gdy Produkty mają być dostarczone zgodnie ze specyfikacją Sprzedającego, zmian które nie  mają  znaczącego wpływu na jakość lub funkcjonowanie tych Produktów.

3     Anulowanie Zamówienia i Koszt Anulacji
3.1 Zamówienia, które zostały przyjęte przez Sprzedającego nie mogą zostać anulowane przez Kupującego przed ich dostarczeniem. Jednakże, przyjęte zamówienia na standardowe produkty i kolory  może zostać anulowane na mocy pisemnego porozumienia ze Sprzedającym, pod warunkiem, że Kupujący poniesie  koszt anulowania zamówienia w wysokości 10 (dziesięciu) procent wartości brutto anulowanej części zamówienia.
3.2 Jeśli Kupujący zmuszony będzie przyjąć anulowanie zamówienia ze strony swojego kontrahenta, Kupujący może przed realizacją dostawy proporcjonalnie anulować swoje zamówienie/a na standardowe produkty i kolory związane z tym konkretnym klientem po zapłaceniu Sprzedającemu  opłaty   za   anulowanie   zamówienia   w   wysokości 5 (pięciu) procent wartości brutto anulowanego zamówienia. 
3.3 Żadne z postanowień zawartych w ustępie 3.1 oraz 3.2 powyżej nie może być rozumiane jako kara, a wszelkie kwoty tam określone stanowią faktyczne wstępne oszacowanie strat, które Sprzedający poniósłby w przypadku anulowania Umowy.

4     Zwroty 
4.1 Wszelkie   transakcje    sprzedaży    uważane    są    za    ostateczne,  a Sprzedający nie oferuje zwrotu kosztów  lub  kredytowania Produktów po ich wysyłce, chyba że Sprzedający wyrazi  pisemną zgodę przed dokonaniem zwrotu Produktów, a takie zwrócone  Produkty dotrą do Sprzedającego niezwłocznie i w  stanie pozwalającym na ich dalszą sprzedaż, według opinii Sprzedającego. Ceny objęte zwrotem kosztów lub kredytowaniem zostaną ustalone przez Sprzedającego. Koszt przewozu oraz opłaty manipulacyjne pokrywa Kupujący. 


5     Cena Produktów 
5.1 Cena Produktów to cena podana przez Sprzedającego lub cena uzgodniona na piśmie pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. 
5.2 Produkty zamówione oprócz Produktów określonych w Umowie, sprzedawane są wg stałych cen Sprzedającego.
5.3 Cena nie obejmuje podatku VAT ani żadnych innych należnych podatków, ceł czy opłat.

6     Warunki Płatności
6.1 O ile nie uzgodniono w sposób odmienny na piśmie, Kupujący zapłaci cenę Produktów wraz z należnym podatkiem VAT w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury przez Sprzedającego. 
6.2 O ile nie uzgodniono w sposób odmienny na piśmie, płatność za Produkty zostanie uiszczona w dolarach amerykańskich (USD). 
6.3 Jeśli  Kupujący nie  dokona całości lub części  jakiejkolwiek płatności   w terminie jej wymagalności, wówczas, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw lub środków prawnych przysługujących Sprzedającemu, w tym określonych w Artykułach 8 i 9 poniżej, Sprzedający będzie miał prawo obciążyć Kupującego odsetkami od zaległych płatności w wysokości 4 (czterech) procent powyżej średniego oprocentowania bankowego dla  pożyczek krótkoterminowych udzielanych osobom o wysokiej zdolności kredytowej w kraju waluty płatności, lub na niższym oprocentowaniu, które jest dopuszczalne na mocy obowiązującego prawa, aż do czasu uiszczenia pełnej kwoty płatności. 6.4 Kupujący jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich licencji lub pozwoleń dewizowych koniecznych dla importu oraz użytkowania zamówionych Produktów, jak również dla dokonania zapłaty za te Produkty; brak lub częściowy brak uzyskania takich licencji lub pozwoleń nie zwalnia Kupującego z jego obowiązku umownego wobec Sprzedającego.

7     Dostawa, opóźnienia oraz nieprzyjęcie dostawy
7.1 O ile nie uzgodniono w sposób odmienny na piśmie, dostawy realizowane są na warunkach CFR (do magazynu Kupującego lub innego miejsca wyznaczonego przez Kupującego) zdefiniowanych w Incoterms 2020. Produkty dostarczane są w standardowych opakowaniach Sprzedającego, obejmującym opakowanie na czas transportu, które Sprzedający uzna za konieczne. 
7.2 Jeśli Zamówienie ma być dostarczane partiami, każda partia stanowić będzie odrębną dostawę w ramach Umowy w odniesieniu do niniejszego Artykułu 7.2 oraz Artykułu 7.3. Niezrealizowanie przez Sprzedającego dostawy jakiejkolwiek partii zgodnie z niniejszymi Warunkami, bądź wysunięcie jakichkolwiek  roszczeń  przez Kupującego w stosunku do jakiejkolwiek części dostaw nie  będzie miało wpływu na pozostałe dostawy. 
7.3 Kupujący może anulować Zamówienie lub partię dostawy jedynie wówczas, gdy opóźnienie dostawy wynosi ponad 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych liczonych od uzgodnionego terminu  dostawy. Kupujący może domagać się rekompensaty za opóźnienie w dostawie tylko wówczas gdy jest ono wynikiem błędu lub zaniedbania  po  stronie Sprzedającego lub osoby, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, a Zamówienie lub partia dostawy  zostaje anulowana w związku z powstałym opóźnieniem. Rekompensaty  można domagać się  jedynie  za  udokumentowaną  stratę poniesioną w wyniku powstania opóźnienia; wysokość rekompensaty nie może przekroczyć niższej z kwot: 15 (piętnastu) procent całkowitej wartości Zamówienia lub wartości opóźnionej partii. 
7.4 Kupujący nie ma prawa odrzucenia Produktów jeśli Sprzedawca dostarczy ilość produktów, do i włącznie, [5] procent mniejszą lub większą w porównaniu do zamówionej ilości.

8     Zastrzeżenie prawa własności 
8.1 Ryzyko związane z Produktami przechodzi na Kupującego  od  momentu dostawy zrealizowanej na uzgodnionych warunkach Incoterm. Jednakże, prawo własności Produktów przechodzi na Kupującego dopiero w momencie całkowitej zapłaty Sprzedającemu: (i) kwot należnych w związku ze sprzedażą Produktów; oraz (ii) wszelkich innych kwot należnych lub które staną się należne na rzecz Sprzedającego ze strony Kupującego z dowolnego tytułu.
8.2 Do momentu przejścia prawa własności do Produktów na Kupującego, Kupujący: (i) pozostaje w posiadaniu Produktów na zasadach powiernictwa jako depozytariusz Sprzedającego; (ii) ma obowiązek przechowywać Produkty (bez ponoszenia przez  Sprzedającego żadnych kosztów z tym związanych) oddzielnie od innych towarów należących do Kupującego bądź osoby trzeciej w taki sposób, by można je było łatwo zidentyfikować jako własność Sprzedającego; (iii) nie może  niszczyć  opakowania  Produktów  ani  zamazywać  czy w inny sposób ukrywać znaków identyfikacyjnych odnoszących się do Produktów bądź na nich umieszczonych; oraz (iv) ma obowiązek utrzymywać  Produkty  w  zadowalającym   stanie  i   ubezpieczyć   je w imieniu Sprzedającego od wszelkiego ryzyka do wysokości ich ceny całkowitej. 
8.3 Prawo Kupującego do posiadania Produktów  wygasa  natychmiast gdy: (i) w stosunku do Kupującego ogłoszona zostanie upadłość bądź Kupujący rozpocznie postępowanie układowe z wierzycielami, lub też  w inny sposób będzie korzystać z obowiązujących w danym czasie przepisów ustawowych dotyczących ulg dla niewypłacalnych dłużników, bądź zwoła zgromadzenie wierzycieli (formalne bądź nieformalne), lub ogłosi likwidację (dobrowolną lub przymusową) inną niż dobrowolna likwidacja wypłacalnego przedsiębiorstwa przeprowadzana w związku z przekształceniem lub połączeniem; lub wyznaczony zostanie administrator, syndyk lub zarządca dla przedsiębiorstwa Kupującego lub jego części; lub w sądzie zostaną złożone dokumenty o ustanowienie zarządcy dla Kupującego, lub Kupujący, jego zarząd lub posiadacz kwalifikowanego zabezpieczenia na aktywach poinformują o zamiarze wyznaczenia zarządcy; lub podjęta zostanie uchwała o likwidacji; lub zostanie złożony w sądzie wniosek  o  otwarcie postępowania  likwidacyjnego   Kupującego  lub  o przyznanie nakazu ustanawiającego zarząd sądowy  w odniesieniu do  Kupującego; lub   wszczęte   zostanie   postępowanie związane  z niewypłacalnością lub potencjalną niewypłacalnością Kupującego; bądź (ii) z majątku Kupującego zostanie przeprowadzona egzekucja, prawna bądź oparta na prawie słuszności, lub uzyskany  zostanie  nakaz takiej egzekucji, bądź Kupujący nie będzie przestrzegać lub nie wypełni swoich zobowiązań określonych w niniejszej Umowie lub jakiejkolwiek   innej   umowie   zawartej pomiędzy Sprzedającym  a Kupującym, lub nie będzie w stanie spłacić swoich długów, bądź zaprzestanie prowadzenia działalności handlowej; lub (iii) Kupujący obciąży, zastawi lub w inny sposób dokona obciążenia któregokolwiek  z Produktów. 
8.4 Sprzedający ma prawo odzyskać zapłatę za sprzedane Produkty nawet jeśli tytuł własności do Produktów nie został przeniesiony ze Sprzedającego. 8.5 Kupujący udziela Sprzedającemu, jego agentom oraz pracownikom nieodwołalnego pozwolenia na wejście w dowolnym czasie na jakikolwiek teren gdzie znajdują się Produkty lub mogłyby być składowane,  w  celu dokonania  inspekcji   takich  Produktów  lub, w przypadku gdy prawo do posiadania tych Produktów przez Kupującego wygasło, celem ich odzyskania. 8.6 W momencie rozwiązania Umowy, bez względu powód takiego rozwiązania, określone w niniejszym Artykule 8 prawa Sprzedającego (lecz nie Kupującego) pozostają w mocy.


9     Zabezpieczenie Płatności
9.1 Jeśli w jakimkolwiek momencie Kupujący: (i) nie odbierze dostawy;  lub   (ii)   przekroczy   limity   kredytowe;   lub   (iii)   będzie   zalegać z płatnościami; lub (iv) zawiesi uiszczanie płatności na rzecz Sprzedającego bądź jakiegokolwiek innego dostawcy; lub (v)  stanie się niewypłacalny zgodnie z Artykułem 8.3 lub  (vi)  według uzasadnionej opinii Sprzedającego, może z dowolnego powodu mieć trudności z windykacją niezapłaconych mu kwot;  wówczas Sprzedający może, wedle własnego uznania i bez ponoszenia odpowiedzialności ani bez uszczerbku dla  swoich  pozostałych  praw lub środków prawnych przysługujących mu na mocy niniejszej  Umowy, zbyć Produkty w drodze i zawiesić bądź anulować dalsze dostawy w ramach niniejszej Umowy lub zażądać zapłaty zaliczki lub wystarczającego zabezpieczenia płatności w formie gwarancji  bankowej na żądanie wystawionej przez uznany międzynarodowy bank. Powyższy bank powinien być zaakceptowany przez Sprzedającego.

10   Gwarancje oraz Zakres Odpowiedzialności
10.1 Zgodnie z postanowieniami Artykułu 10, Sprzedający gwarantuje, że   w momencie dostawy Produkty są zgodne ze specyfikacją. Niniejsza gwarancja udzielana jest przez Sprzedającego z zastrzeżeniem poniższych warunków, a Sprzedający nie będzie ponosić odpowiedzialności:
        a) za wady Produktów wynikające z rysunków, projektów lub specyfikacji dostarczonych przez Kupującego;
        b) za wady wynikające z normalnego zużycia Produktów, uszkodzenia, zaniedbania, nienormalnych warunków pracy, składowania, niewłaściwego stosowania lub obsługi przez Kupującego, bądź niezastosowania się do instrukcji przekazanych przez Sprzedającego (na piśmie lub ustnie);
        c) jeśli Produkty nie będą wykorzystywane zgodnie ze specyfikacją;
        d) jeśli w terminie płatności nie została uiszczona całkowita kwota zakupu dostarczonych Produktów;
        e) za części, materiały lub sprzęt który nie został wyprodukowany przez Sprzedającego, w stosunku do którego Kupujący będzie miał wyłącznie prawo do skorzystania z rękojmi lub gwarancji udzielonych Sprzedającemu przez producenta.
10.2 Kupujący ma obowiązek dokonać kontroli Produktów w momencie ich dostawy. Roszczenia Kupującego dotyczące wad jakości, ilości, wagi lub stanu Produktów lub niezgodności Produktów ze specyfikacją muszą być składane Sprzedającemu przez Kupującego na piśmie w ciągu 14 dni od (i) daty dostawy, lub (ii) (w przypadku gdy istnienie wady lub niezgodności nie było widoczne podczas przeprowadzania kontroli) od daty kiedy takie wady lub niezgodności zostały, lub powinny były zostać, ujawnione. Jeśli Kupujący nie zawiadomi Sprzedającego w terminie określonym powyżej, uznaje się, że Kupujący zrzekł się prawa dochodzenia roszczeń o których powinien  był powiadomić.
10.3 Kupujący nie ma prawa występować z powództwem wobec Sprzedającego w związku z Produktami, chyba że w  ciągu  12 miesięcy od daty dostawy Produktów Sprzedający otrzyma pisemne zawiadomienie.
10.4 Na Kupującym spoczywa ciężar udowodnienia, że uszkodzenie, strata, lub  poniesiony  koszt  spowodowane  są  wadą  Produktu  i  wynikają  z postępowania zgodnie z instrukcjami Sprzedającego lub wszelkimi innymi warunkami określonymi w niniejszym Artykule.
10.5 Jeśli  Sprzedający  zostanie  powiadomiony  w  sposób   przewidziany w niniejszych Warunkach o słusznym roszczeniu Kupującego, Sprzedający może, wedle własnego uznania: (i) bezpłatnie wymienić Produkty (bądź cześć będącą przedmiotem roszczenia), lub (ii) dokonać naprawy Produktów. Niniejsze Warunki Sprzedaży będą się stosować do tak naprawionionych lub zastąpionych Produktów dostarczonych przez Sprzedawcę, zgodnie z Art.10.5.


11.  Ograniczenie odpowiedzialności Sprzedającego na mocy Umowy
11.1 Z zastrzeżeniem postanowień Artykułu 11.2, następujące postanowienia określają całość odpowiedzialności finansowej Sprzedającego (w tym wszelką odpowiedzialność za działania lub zaniechania jego pracowników, agentów i podwykonawców) wobec Kupującego w odniesieniu do: (i) wszelkich naruszeń niniejszych Warunków; (ii)  wszelkich  wad  odnoszących  się  do  jakiegokolwiek  z Produktów   bądź   innego   produktu   który   zawiera   którykolwiek z Produktów, bądź ich wykorzystania lub odsprzedaży przez Kupującego; oraz (iii) wszelkich zapewnień, oświadczeń bądź działań lub zaniechań, w tym zaniedbań wynikających z Umowy lub z nią związanych.
11.2 Wszelkie rękojmie, warunki oraz inne zasady wynikające z przepisów prawnych są, w najszerszym prawnie dozwolonym  zakresie,  wyłączone z niniejszej Umowy.
11.3 Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie zwalnia ani nie ogranicza odpowiedzialności Sprzedającego: (i) za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane zaniedbaniem Sprzedającego; (ii) za wszelkie kwestie gdzie wyłączenie lub próba wyłączenia swojej odpowiedzialności przez Sprzedającego jest nielegalna; (iii) za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd; oraz (iv) za rażące zaniedbanie bądź winę umyślną.
11.4 Z  zastrzeżeniem  postanowień  Artykułu  11.1  oraz   Artykułu   11.2, oraz z uwagi na kwestię proporcjonalności pomiędzy wartością Produktów, marżami Sprzedawcy i potencjalnymi stratami lub szkodami, które mogą wystąpić: Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu umowy, odpowiedzialności umownej, deliktowej (łącznie z zaniedbaniem) lub naruszenia obowiązków ustawowych, lub z innego tytułu, powstała w związku z wykonaniem lub zamierzonym wykonaniem niniejszej Umowy musi być ograniczona do 115 - stu piętnastu - procent wartości Umowy każdego poszczególnego Zamówienia. W przypadku, gdy indywidualne Zamówienie zostanie zrealizowane w okresie przekraczającym 12 - dwanaście -  miesięcy (licząc od pierwszej do ostatniej fizycznej realizacji dostawy), maksymalna odpowiedzialność Sprzedawcy (jak opisano w poprzednim zdaniu) jest dodatkowo ograniczona do 100 - stu - procent skumulowanej wartości faktury za Produkty dostarczone w ramach wspomnianego indywidualnego Zamówienia w okresie 12 – dwunastu - miesięcy przed otrzymaniem przez Sprzedawcę powiadomienia o wszelkich wadach od Nabywcy. 
11.5 Sprzedający nie ponosi wobec Kupującego odpowiedzialności  za  utratę zysków, straty handlowe, opłaty portowe, opłaty za dokowanie, uszczuplenie wartości firmy – w każdym takim przypadku niezależnie od tego czy są one bezpośrednie, pośrednie czy wtórne, ani za żadne inne roszczenia o przyznanie wynikowego lub pośredniego odszkodowania za poniesioną stratę lub szkodę bez względu na ich charakter oraz  sposób  powstania,  które  wynikają  lub  są  związane z Umową.
11.6 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe spowodowane przez Produkty po ich dostawie. Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za uszkodzenia towarów i składników majątku wyprodukowanych   przez   Kupującego, w tym towarów i składników  majątku należących  do osób trzecich. Kupujący zwolni i zabezpieczy Sprzedającego przed odpowiedzialnością w stosunku do wszelkich  roszczeń  wnoszonych  przez   osoby  trzecie w związku   z takimi stratami lub szkodami.
11.7 Świadcząc usługi na rzecz Kupującego,  Sprzedający  będzie postępował z należytą ostrożnością, jednakże, w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, ustala się że usługi świadczone przez Sprzedającego na rzecz Kupującego podlegają postanowieniom niniejszego Artykułu 11
11.8   Terminy wynikające z rozdziałów 13 do 15 Ustawy o Sprzedaży Towarów z 1979 roku są, w najpełniejszym zakresie dozwolonym przepisami prawa, wyłączone z Umowy.    

12   Siła Wyższa
12.1 Ani Sprzedający ani Kupujący nie będzie  ponosił  odpowiedzialności ani nie zostanie uznany za winnego naruszenia Umowy poprzez opóźnienie w realizacji, lub niewykonanie, jakiegokolwiek ze swoich zobowiązań związanych z niniejszą Umową jeśli opóźnienie lub niewykonanie (i) spowodowane było przyczynami leżącymi poza jego kontrolą,   (ii)   nie   mogło   było   być    racjonalnie    przewidziane   w momencie zawierania Umowy, oraz (iii) nie można było go uniknąć lub mu przeciwdziałać. Bez uszczerbku dla ogólności powyższych postanowień, następujące zdarzenia zawsze będą uważane za pozostające poza kontrolą Sprzedającego bądź Kupującego: działania sił natury, wybuchy, powódź, burza, pożar, lub wypadek, wojna lub zagrożenie działaniami wojennymi, sabotaż, powstanie zbrojne, terroryzm, zamieszki społeczne lub rekwizycja,  działania, ograniczenia, regulacje, zakazy lub środki wszelkiego rodzaju podejmowane przez władze rządowe, parlamentarne lub lokalne, regulacje importowe lub eksportowe bądź embarga, strajki, lokauty  lub inne akcje protestacyjne lub spory związkowe.
 
13   Prawa Własności Intelektualnej
13.1 Kupujący   nie   nabywa   żadnych   praw    własności    intelektualnej w stosunku do jakichkolwiek aktywów niematerialnych, takich jak know-how oraz patenty, wnioski patentowe, rysunki, projekty, znaki towarowe, nazwy domen internetowych, oprogramowanie oraz informacje  techniczne,  jak  również  jakichkolwiek  praw  autorskich  z nimi związanych, bez względu na to czy są one zarejestrowane czy nie, które mogły mu zostać udostępnione lub mogły zostać stworzone w wyniku realizacji Umowy, a Sprzedający lub odpowiednio Jotun A/S pozostają wyłącznym 
właścicielem takich praw  własności intelektualnej odnoszących się do Produktów.
 
14   Wypowiedzenie Umowy
14.1 Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę w przypadku poważnego naruszenia jego postanowień przez drugą stronę bądź w przypadku niewypłacalności drugiej strony, jak to określono w Artykule 8.3  powyżej.
 
15   Postanowienia ogólne
15.1 Sprzedający jest członkiem Grupy Jotun i może wykonywać swoje zobowiązania lub korzystać ze swoich praw tu określonych samodzielnie lub poprzez innego członka Grupy  Jotun,  pod warunkiem, że wszelkie działania lub zaniechania takiego członka traktowane będą wyłącznie jako działania lub zaniechania Sprzedającego.
15.2 Wszelkie prawa oraz środki prawne  przysługujące  Sprzedającemu oraz Kupującemu w ramach niniejszej Umowy nie mają wpływu na pozostałe prawa przysługujące na mocy Umowy lub z innego tytułu.
15.3 Żaden przypadek dobrowolnego odstąpienia Sprzedającego lub Kupującego od wykonania praw, jakie przysługują im z tytułu naruszenia Umowy, w tym niniejszych Warunków, nie może być traktowany jako rezygnacja z uprawnienia do dochodzenia jakichkolwiek późniejszych roszczeń w związku z naruszeniem tego samego bądź innych postanowień. Żaden przypadek odstąpienia Sprzedającego lub Kupującego od wykonania praw, jakie przysługują im z tytułu naruszenia lub niewykonania postanowień tej Umowy nie zostaną uznane za zrzeczenie się prawa późniejszego dochodzenia roszczeń z tytułu dalszego naruszenia lub niewykonania i nie będzie mieć żadnego wpływu i na pozostałe warunki tej Umowy.
15.4 W przypadku gdyby  którekolwiek  z postanowień  niniejszej  Umowy, w tym niniejszych Warunków, uznane zostało przez jakikolwiek sąd, organ administracyjny lub inne kompetentne władze za całkowicie lub częściowo nieważny lub niemożliwy do wykonania, należy wówczas przyjąć rozdzielną interpretację tego postanowienia w zakresie jego nieważności lub niemożności jego realizacji, a  pozostałe  postanowienia tej Umowy, jak również pozostała część takiego postanowienia zachowają moc prawną.
15.5 Poza przypadkami, o których mowa w Artykule 15.1, intencją Stron  nie jest, by jakiekolwiek z postanowień niniejszej Umowy były wykonalne  na  mocy  Ustawy  o  Umowach  (Prawa  Osób  Trzecich) z 1999 r. przez jakiekolwiek osoby niebędące stroną  niniejszej Umowy.
15.6 Prawa i obowiązki Kupującego określone w niniejszej Umowie  nie mogą być cedowane ani przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Sprzedającego wyrażonej na piśmie. Sprzedający nie może odmówić udzielenia takiej zgody bez wskazania uzasadnionych powodów.
15.7 Poza ustaleniami niniejszych Warunków, wszelkie zmiany, włączając wprowadzanie jakichkolwiek dodatkowych terminów i warunków do kontrktu będą obowiązujące tylko po uzgodnieniu w formie pisemnej i podpisaniu przez Sprzedającego.
15.8 Żaden z zapisów umowy nie ma na celu lub nie będzie uważany jako podstawa do  zawiązania spółki lub wspólnego przedsiębiorstwa jakiegokolwiek rodzaju między stronam. Żadna ze stron nie będzie mieć prawa działać jako agent lub wiązać drugą stronę w jakikolwiek sposób.


16   Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów
16.1 O ile nie uzgodniono w sposób odmienny na piśmie, niniejsza Umowa podlega przepisom prawa materialnego Anglii i Walii a wszelkie spory wynikające lub pozostające w związku z Umową, w tym wszelkie kwestie dotyczące jej istnienia, ważności bądź wypowiedzenia, będą rozpatrywane i rozstrzygane w sposób ostateczny na drodze postępowania arbitrażowego zgodnie z Regulaminem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego w Londynie (London Court of International Arbitration, LCIA), który to Regulamin uznaje się  za ujęty w niniejszym paragrafie przez odniesienie. Postępowanie prowadzone będzie przez trzech arbitrów w Londynie w Wielkiej Brytanii w języku angielskim. Postępowanie oraz jego wynik będą poufne.

Wersja 2021 - Rewizja 2021