Helse, miljø og sikkerhet

Her er noen nyttige råd for at påføring av våre produkter skal skje forsvarlig med hensyn til helse, miljø og sikkerhet. På etiketten vil det være faresymboler og advarselsetninger som beskriver hvor det må vises ekstra forsiktighet.

Før arbeidet

 • Les etiketten nøye. Se gjerne også HMS datablad på www.jotun.no
 • Bruk nødvendig verneutstyr og klær som dekker hele kroppen
 • Ta av ringer, armbånd og ur før arbeidet starter
 • Husk dekkeplast for å hindre avrenning av malingsrester til jord
 • Følg båthavnens anvisninger for arbeidet
 • Se an været (unngå sterk vind og regn)

Under og etter arbeidet

 • Unngå innånding.
 • Våtsliping anbefales. Sørg for god ventilasjon
 • Vurdér bruk av åndedrettsvern. Obligatorisk ved sprøytepåføring
 • Unngå bruk av varmluftpistol for å fjerne gammel maling

Pass på hud og øyne

 • Bruk alltid vernebriller (evt. ansiktsskjerm) og kjemikaliebestandige hansker
 • Vurdér bruk av lange skaft for pensel og/eller rulle
 • Unngå å ha ansiktet rett under området som skrapes, slipes eller males
 • Bruk såpe og vann (ikke tynner) til å vaske vekk maling fra huden
 • Skift umiddelbart klær som blir tilsølt med maling eller tynner

Ta hensyn til miljøet

 • Ved fjerning av gammel maling anbefaler vi å bruke utstyr koblet til en industristøvsuger. Opptil 99% av avfallet kan da fanges opp
 • Velg anbefalte pensler eller ruller (unngå sprut og drypping)
 • Ved både våt- og tørrsliping; ha ren klut tilgjengelig
 • Tørk umiddelbart opp alt søl
 • Rester, spann og tilgriset utstyr leveres på godkjent mottak