ជម្រើសពណ៍របស់ចូតាន់ក្នុងឆ្នាំ ២០២៤

បង្កើតថ្មី

គ្រប់ជញ្ជាំងទាំងអស់តែងតែមានរឿងនៅពីក្រោយ។ រឿងដែលអាចនាំពណ៌ និងថ្នាំលាបដែលល្អមកអោយជីវិត។ ស្វែងរកពណ៌ដែលសម្រាប់គ្រប់បន្ទប់ជាមួយនឹងចូតាន់

ទូតាំងពណ៌ផ្នែកខាងក្នុង

ទូតាំងពណ៌ផ្នែកខាងក្នុង

នៅក្នុងហាងយើងភាគច្រើន អ្នកនឹងឃើញមានទូតាំងពណ៌។ ទូនេះមានពណ៌ចំនួន ១២៨ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ជញ្ជាំងផ្នែកខាងក្នុង ហើយពណ៌នីមួយៗត្រូវបានជ្រើសរើសដោយអ្នកជំនាញរបស់យើង។

See the colours
jotun.com

Are you a professional?