Terms and condition

Vstupem na stránky www.jotun.com nebo jiných webů Jotun a jejich používáním souhlasíte s následujícími podmínkami: Tento web, včetně obsahu stejně jako výběr a uspořádání obsahu každé individuální stránky nebo souboru stránek jsou plně vlastněny firmou Jotun, pokud není určeno jinak. Všechna práva jsou chráněna. Je povoleno uchovávat části webu Jotun a tisknout kopie pouze pro vlastní, nekomerční potřebu. Jakékoli jiné použití, reprodukce, překlady, adaptace, přemisťování nebo jiné změny, distribuce nebo uchovávání v jakékoli podobě a jakýmikoli prostředky, vcelku nebo po částech bez předchozího písemného svolení od Jotunu, je zakázané. Jotun ani jakákoli naše pobočka nejsou zodpovědní za obsah jakéhokoli webu, který není pod kontrolou Jotunu, z kterého jste se mohli dostat na náš web, nebo na který jste se mohli dostat z našeho webu. Jotun a jeho pobočky neuzná jakékoli závazky ve vztahu vůči materiálům na jakémkoli jiném webu.  

Privacy policy

Jotun values all visits to our website and interest in our services and products. We strive to make all visits to our site secure, and we assure that any personal information is safe with us. Any personal information which we are provided with is used to help us help you.
The following are ways in which we use this information:
Information is collected and stored in order to assist us in fulfilling requests for information and providing you with relevant information. Visits to our site are tracked in order to assess which parts of our sites best serve our visitors, and better tailor our information in the future. We do not sell any of the information we receive from visitors to our website. Please note that our website may contain links to other, non-Jotun websites. Jotun is not responsible for the privacy practices of these sites.


Cookie policy

By using the Jotun sites, you are consenting to our use of cookies in accordance with this Cookie Policy. If you do not agree to our use of cookies in this way, you should set your browser settings accordingly or not use the Jotun Sites. If you disable the cookies that we use, this may impact your user experience while on the Jotun Sites.
This Cookie Policy applies to any websites, branded pages on third party platforms (such as Facebook or YouTube), and applications accessed or used through such websites or third party platforms (“Jotun Sites”) which are operated by or on behalf of the Jotun group of companies.
What are cookies? Cookies are files or pieces of information that may be stored on your computer or other internet enabled devices, when you visit a Jotun site. A cookie will usually contain the name of the website from which the cookie has come from, the "lifetime" of the cookie (i.e. how long it will remain on your device), and a value, which is usually a randomly generated unique number.
What do we use cookies for? We use cookies to make our Jotun sites easier to use and to better tailor the Jotun sites and our products and services to your interests and needs. Cookies may also be used to help to improve your future activities and experiences on our sites. We also use cookies to compile anonymous, aggregated statistics that allow us to understand how people use our sites and to help us improve the structure and content.
What types of cookies do we use? Two types of cookies may be used on the Jotun sites - "session cookies" and "persistent cookies". Session cookies are temporary cookies that remain on your device until you leave the Jotun site. A persistent cookie remains on your device for much longer or until you manually delete it (how long the cookie remains on your device will depend on the duration or "lifetime" of the specific cookie and your browser settings).
Some of the pages you visit may also collect information using pixel tags (also called clear gifs) that may be shared with third parties which directly support our promotional activities and website development. For example, website usage information about visitors to Jotun sites may be shared with our third party advertising agency to better target Internet banner advertisements on our websites. The information is not, however, personally identifiable, although it could be linked to your personal information.
Do we use third party cookies? We use a number of suppliers that may also set cookies on your device on our behalf when you visit the Jotun sites to allow them to deliver the services they are providing.
When you visit the Jotun sites you may receive cookies from third party websites or domains. We endeavor to identify these cookies before they are used so that you can decide whether or not you wish to accept them. More information about these cookies may be available on the relevant third party's website.
How can I control or delete cookies? Most internet browsers are initially set up to automatically accept cookies. You can change the settings to block cookies or to alert you when cookies are being sent to your device. There are a number of ways to manage cookies. Please refer to your browser instructions or help screen to learn more about how to adjust or modify your browser settings.
If you disable the cookies that we use, this may impact your experience while on the Jotun sites, for example you may not be able to visit certain areas of a Jotun site or you may not receive personalisedinformation when you visit a Jotun site.
If you use different devices to view and access the Jotun sites (e.g. your computer, smartphone, tablet etc.) you will need to ensure that each browser on each device is adjusted to suit your cookie preferences.


Disclaimer of Liability

Every effort is made to provide accurate and complete information. However, we cannot guarantee that there will be no errors. Jotun makes no claims, promises or guarantees about the accuracy, completeness, or adequacy of the contents of this website and expressly disclaims liability for any inaccuracies, errors and omissions in the contents of this website.
All colours presented on the website may vary depending lighting conditions, technical equipment, different use of web browsers and monitors, finish, gloss levels, type of surface and adjacent colours. For critical colour matches we recommend use of physical painted colour samples. In some situations deviations can occur between the samples shown due to production methods, pigments etc. 
With respect to the content of Jotun websites, neither Jotun, nor its affiliates, employees and contractors make any warranty, expressed or implied or statutory, including but not limited to the warranties of non-infringement of third party rights, title, and the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose with respect to content available from the Jotun websites or other Internet resources linked from it. Neither does Jotun nor any of its subsidiaries assume any legal liability for any direct, indirect or any other loss or damage of any kind for the accuracy, completeness, or usefulness of any information, product, or process disclosed herein, nor freedom from computer virus, and do not represent that use of such information, product, or process would not infringe on privately owned rights.                                                 

This notice shall be governed by and construed in accordance with Norwegian law. 

If any provision of this notice shall be unlawful, void or for any reason unenforceable then that provision shall be deemed severable and shall not affect the validity and enforceability of the remaining provisions. 


Updated 7 October 2013.

-
Zásady ochrany osobních údajů
 
Jotun oceňuje všechny návštěvy na našich webových stránkách a zájem o naše služby a produkty. Snažíme se, aby všechny návštěvy našich webových stránek byly bezpečné, a ujišťujeme Vás, že jakékoli osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Veškeré osobní informace, které jsou nám svěřeny jsou použity výhradně pro Vaši pomoc.
Níže jsou uvedeny způsoby, jakými používáme tyto informace:
Informace jsou shromažďovány a ukládány, aby nám pomohly při plnění žádostí o informace a poskytování relevantních informací. Návštěvy našich webových stránek jsou sledovány s cílem posoudit, které části našich stránek nejlépe slouží návštěvníkům, abychom mohli lépe přizpůsobit poskytované informace do budoucna. Informace, které dostáváme od návštěvníků na našich stránkách neprodáváme žádné další straně. Vezměte prosím na vědomí, že naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nejsou ve správě Jotun. Jotun není odpovědny za ochranu osobních údajů na těchto stránkách.

Cookie politika
 
Použitím stránek Jotun, dáváte souhlas k používání cookies v souladu s touto Cookie Politikou. Pokud nesouhlasíte s používání cookies tímto způsobem, měli byste správně nastavit svůj prohlížeč, nebo nepoužívat stránky Jotun. Pokud zakážete cookies, které používáme, může to ovlivnit vaše uživatelské přístupy, zatímco jste na stránkách Jotun.
Cookie Politika se vztahuje na všechny webové stránky, značkové stránky na platformách třetích stran (jako je například Facebook nebo YouTube), a na aplikace, ke kterým přistupujete nebo je používáte prostřednictvím těchto webových stránek nebo platforem třetích stran ("stránky Jotun"), a které jsou provozovány prostřednictvím nebo jménem společnosti Jotun group.
Co jsou cookies? Cookies jsou soubory nebo části informací, které mohou být uloženy v počítači nebo na jiných mobilních zařízeních internetu, když navštívíte stránky Jotun. Cookie budou obvykle obsahovat název webové stránky, ze které cookie pochází, "životnost" souboru cookie (tj. jak dlouho stránka byla na Vašem zařízení), a hodnotu, což je obvykle náhodně generované jedinečné číslo.
Proč používáme cookies? Používáme cookies, aby byly stránky Jotun přehlednější a abychom lépe přizpůsobili weby Jotun a naše produkty a služby Vašim zájmům a potřebám. Cookies mohou být také použity pro zlepšení Vaší budoucí aktivity na našich stránkách. Cookies také užíváme pro sestavování anonymních, souhrnných statistik, které nám umožňují pochopit, jak lidé používají naše stránky a pomáhají nám zlepšovat jejich strukturu a obsah.
Jaké typy souborů cookie používáme? Na stránkách Jotun mohou být použity dva typy souborů cookie - "session cookies" a "trvalé cookies". Session Cookies jsou dočasné, které zůstanou v zařízení, dokud neopustíte stránky Jotun. Trvalé cookies zůstávají v přístroji mnohem déle, nebo dokud nejsou manuálně odstraněny (jak dlouho zůstane cookie na vašem přístroji, bude záviset na délce trvání nebo "životnosti" konkrétní cookie a na nastavení Vašeho prohlížeče).
Některé stránky, které jste navštívili, mohou také shromažďovat informace s použitím pixelové značky (také nazývané GIFy), které mohou být sdíleny se třetími stranami, které přímo podporují naši propagační činnost a rozvoj webových stránek. Například informace o využití webových stránek Jotun mohou být sdíleny s naší reklamní agenturou, abychom lépe zaměřili internetové bannerové reklamy na našich webových stránkách. Tyto informace však nejsou identifikovatelné, i když mohou být spojeny s Vašimi osobními údaji.
Užíváme cookies třetích stran? Používáme řadu dodavatelů, kteří mohou v našem zastoupení také nastavit soubory cookie na Vašem zařízení při návštěvě stránek Jotun, aby mohli poskytovat služby, které poskytují.
Při návštěvě stránek Jotun můžete obdržet cookies z webových stránek či domén třetích stran. Tyto soubory cookie se snažíme identifikovat před jejich použitím, takže se můžete rozhodnout, zda je chcete přijmout. Více informací o těchto cookies, jsou k dispozici na internetových stránkách příslušné třetí strany.
Jak můžu kontrolovat nebo smazat cookies? Většina internetových prohlížečů je nastavena tak, aby cookies automaticky akceptovala. Můžete změnit nastavení pro blokování cookies, nebo upozornění, když budou zasílány do Vašeho zařízení. Existuje celá řada způsobů, jak spravovat soubory cookie. Viz pokyny Vašeho prohlížeče nebo help screen, kde se dozvíte, jak nastavit nebo upravit nastavení prohlížeče.
Pokud zakážete cookies, které používáme, může to ovlivnit Vaši zkušenost při užívání stránek Jotun, například nemusíte mít možnost navštívit určité oblasti stránek Jotun nebo nemusíte obdržet personalisované informace při návštěvě stránky Jotun.
Pokud použijete různá zařízení pro zobrazení a přístup ke stránkám Jotun (např. počítač, smartphone, tablet, atd.), budete muset zajistit, aby každý prohlížeč na každém zařízení byl upraven tak, aby splňoval Vaše požadavky na cookies.

Vyloučení odpovědnosti

Pro poskytnutí přesných a úplných informací bylo vynaloženo veškeré úsilí. Nicméně nemůžeme zaručit, že nedojde k žádným chybám. Proto se společnost Jotun zříká jakýchkoliv nároků, slibů a záruk ohledně správnosti, úplnosti či přiměřenosti obsahu těchto webových stránek a výslovně odmítá odpovědnost za jakékoliv nepřesnosti, chyby a opomenutí v obsahu těchto stránek.

Všechny barvy prezentované na internetových stránkách se mohou lišit v závislosti na světelných podmínkách, technickém vybavení, použití různých webových prohlížečů a monitorů, dokončení, úrovní lesku, typu povrchu a sousedních barev. Doporučujeme použít fyzické vzorky daných barev. V některých případech může dojít k odchylkám mezi vzorky v důsledku výrobních metod, pigmentů, atd.

S ohledem na obsah internetových stránek, neposkytuje Jotun, jeho filiálky, zaměstnanci ani dodavatelé žádné záruky, vyjádřené, předpokládané nebo zákonné, včetně, ale nikoli výhradně, záruky neporušení práv třetích osob, titulů, záruky prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účely s ohledem na obsah dostupný z webových stránek Jotun nebo z jiných odkazovaných internetových zdrojů. Jotun, ani žádná z jeho dceřiných společností nepřebírá právní odpovědnost za jakoukoliv přímou, nepřímou nebo jakoukoliv jinou ztrátu či poškození jakéhokoli druhu, za přesnost, úplnost nebo užitečnost informací, produktů nebo procesů zde uvedených, ani za obsah počítačového viru, a nenese odpovědnost za to, že používání těchto informací, produktů nebo procesů neporuší soukromě vlastněná práva.

Toto oznámení je v souladu s norským právem.
 
Pokud by některé z ustanovení tohoto oznámení bylo nezákonné, neplatné nebo z nějakého důvodu není vykonatelné, bude takové ustanovení považováno za oddělitelné, a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení.
 
 
 
Aktualizováno 07.10.2013.