Εγγραφά που συνοδεύουν τα χρώματα

- Τα τεχνικά Δελτία δίνουν λεπτομερή τεχνική  περιγραφή και την επιφάνεια εφαρμογής   
- Τα Δελτία Ασφαλείας περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και την τις περιβαλλοντικες επιπτώσεις. 
-  Οι οδηγίες εφαρμογής  περιλαμβάνουν πληροφορίες  για την προετοιμασία  της επιφάνειας, την εφαρμογή , χρόνοι επανάληψης κ.αλ. 


Please contact your local Jotun office for product availability in your country.